Cảnh Giới & Hệ Thống Tu Luyện trong Vạn Cổ Thần Đế

RinJin | | 5600

Tóm tắt Huyền huyễn Hậu cung Nhiệt huyết

–  Tên gọi của tác phẩm: Vạn Cổ Thần Đế – 万古神帝
–  Ngoại văn: God Emperor 
–  Tác giả: Phi Thiên Ngư  - ( 飞天鱼 - Cửu Đương Gia )
–  Tình trạng: Vẫn đang ra, đang tiến vào giai đoạn hoàn thiện cao trào. 
–  Nhân vật chính: Trương Nhược Trần - 张若尘
–  Tu vi: Thủy Tổ ( 50 Đoàn Đạo Quang - Đại Diễn ), chính thức Thủy Chung Như Nhất sơ kì trạng thái.
 

HỆ THỐNG TU LUYỆN

      Phàm Nhân trước khi muốn tiến vào quá trình tu hành, cần phải Tẩy Tủy Xung Mạch và thiết lập tổ chức Tế Đàn để được Chư Thần Bảo Hộ, kích hoạt lấy Thần Võ Ấn Ký. Mở ra càng nhiều kinh lạc trong cơ thể, thiên địa chi khí hấp thụ sẽ nhanh hơn, đồng thời đẩy nhanh tốc độ dẫn Khí vào đan điền.

I. Võ Đạo Tứ Cảnh ( Võ Giả )

     1. Hoàng Cực Cảnh ( Khí Trì Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn --- Vô Thượng Cực Cảnh ( Bách Ngưu Chi Lực )
   ♦  Lưu ý:  Mỗi cảnh giới Cực Vị lại chia thành Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kì, Đỉnh Phong

    2. Huyền Cực Cảnh ( Khí Hồ Cảnh ): 
          + Sơ Kỳ ( Huyết Khí Sôi Trào )
          + Trung Kỳ ( Huyết Khí Như Hồng ) 
          + Hậu Kỳ ( Huyết Khí Trùng Thiên )
          + Tiểu Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Thú )
          + Trung Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Binh )
          + Đại Cực Vị ( Huyết Khí Ngưng Trận ): Sơ Cấp --- Trung Cấp --- Cao Cấp --- Thánh Cấp
          + Đại Viên Mãn ( Huyết Khí Ngưng Thần )
          + Vô Thượng Cực Cảnh ( Tốc độ đạt tới 81m/s )

      3. Địa Cực Cảnh ( Khí Hải Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn --- Vô Thượng Cực Cảnh ( Đạt tới vận tốc âm thanh - 343m/s )

      4. Thiên Cực Cảnh ( Võ Hồn Cảnh - Võ Đạo Thần Thoại Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Tiểu Cực Vị --- Trung Cực Vị --- Đại Cực Vị --- Đại Viên Mãn --- Vô Thượng Cực Cảnh ( Đánh giết trên chiến trường Khư Giới đạt 30 triệu điểm ) 

II. Ngư Long Cảnh ( Tu Sĩ )

      5. Ngư Long Cửu Biến Cảnh: 
          -  Nhất Biến ( Tiên Thiên Thai Tức )
          -  Nhị Biến ( Luyện Bì Thành Kim )​​​​​​
          -  Tam Biến ( Luyện Cốt Hóa Ngọc )
          -  Tứ Biến ( Âm Kiểu Thánh Mạch )
          -  Ngũ Biến ( Dương Kiểu Thánh Mạch ) 
          -  Lục Biến ( Âm Duy Thánh Mạch ) 
          -  Thất Biến ( Dương Duy Thánh Mạch )
          -  Bát Biến ( Trùng Linh Thánh Mạch )
          -  Cửu Biến ( Lưu Ly Bảo Thể )
          -  Thập Biến Vô Thương Cực Cảnh ( Thần Chi Mệnh Cách - luyện hóa 10 giọt thần huyết )
== Mỗi biến chia thành [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong] 

III. Thánh Nhân Tứ Cảnh ( Thánh Cảnh - Thánh Đạo Cảnh )

     6. Bán Thánh Cảnh ( Thánh Hồn Cảnh ): Nhất Giai → Cửu Giai [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

    6.5. Chuẩn Thánh Cảnh ( Thánh Tướng Cảnh - Cửu Giai Quá Độ ): Tứ Cửu Kiếp --- Bát Cửu Kiếp --- Sinh Tử Kiếp --- Đại Viên Mãn ( Ngưng tụ Thánh Tướng )

     7. Thánh Giả Cảnh ( Thánh Nguyên Cảnh ): 
           + Hạ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
           + Trung Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
           + Thượng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong --- Nửa Bước Huyền Hoàng Cảnh 
           + Huyền Hoàng Cảnh ( Huyền Hoàng Chi Khí ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
           + Triệt Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
           + Thông Thiên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong --- Bán Hư Bán Thực 
           + Chân Cảnh ( Chân Thánh Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
           + Chí Cảnh ( Chí Thánh Cảnh - Chí Chân Chí Cực Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

     7.5. Bán Bộ Thánh Vương Cảnh ( Nửa Bước Thánh Vương Cảnh )

      8. Thánh Vương Cảnh ( Thánh Đạo Vương Giả Cảnh - Cô Đọng Thánh Đạo Quy Tắc Cảnh ):
          + Nhất Bộ → Bát Bộ
          + Cửu Bộ:
              -  Tiểu Thiên Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
              -  Đại Thiên Địa Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
              -  Đạo Vực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
              -  Tiếp Thiên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
              -  Lâm Đạo Cảnh ( Chuẩn Đại Thánh Cảnh ): Nhất Cấp --- Nhị Cấp --- Tam Cấp

     ♦  Đạo Pháp Đại Viên Mãn là tình huống tu ra 1.000.000 / 1 triệu Thánh Đạo Quy Tắc ở một loại Đạo bất kì. 
           + Thánh Vương Cảnh Đại Viên Mãn ( Tu ra 100.000.000 / 100 triệu đạo Thánh Đạo Quy Tắc, trong truyện chỉ có Trương Nhược Trần và Diêm Vô Trần đạt tới )

     9. Đại Thánh Cảnh ( Phong Hoàng Xưng Đế Cảnh ):
          ► Thánh Ý: Cửu Phẩm → Nhị Phẩm [Hạ Đẳng --- Trung Đẳng --- Viên Mãn] --- Ngụy Nhất Phẩm ( Chuẩn Nhất Phẩm ) --- Nhất Phấm
             -  Bất Hủ Cảnh ( Bất Hủ Thánh Khu Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
             -  Bách Gia Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
             -  Thiên Vấn Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
             -  Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh ( Thánh Diệt Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
             -  Vô Thượng Cảnh ( Vô Thượng Pháp Thể Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

►  Vạn Tử Nhất Sinh cảnh Đại Thánh tu ra bao nhiêu Thánh Đạo Quy Tắc thì ở Vô Thượng Cảnh hạn mức cao nhất là tu ra x3 số Thánh Đạo Quy Tắc ở Vạn Tử Nhất Sinh. 
       Ví dụ: 1.000 tỷ  x3 = 3.000 tỷ :))
     Số lượng Thánh Đạo Quy Tắc diễn hoá ra cực hạn ở cấp độ là 12.960 tỷ, được coi là Cực Số của Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh. 
     Trong tác phầm, Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần là hai người duy nhất phá vỡ được cực hạn, với số lượng Thánh Đạo Quy Tắc lần lượt là 30.000 tỷ và 29.825 tỷ. 
     
      —  Bán Thần 
           
-  Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh tu ra ít nhất 4000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc mới có tư cách trùng kích.
          -   Vô Thượng Cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên.

      —  Bán Thần Đỉnh Phong 
           
-  Vạn Tử Nhất Sinh ảnh tu ra ít nhất 7000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc mới có tư cách trùng kích.
          -  Vô Thượng Cảnh tu ra 20.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên.
      →  Nên nhớ Bán Thần hay Bán Thần Đỉnh Phong đều chỉ là danh xưng cho Vô Thượng ảnh Đại Thánh tu luyện đến trình độ nhất định mà không phải tên CẢNH GIỚI

►  Đạo Pháp Nhập Thần: tu một loại Đạo bất kì nào đó lên Thần Cảnh cấp độ ( Vu Mã Cửu Hành là ví dụ sống điển hình )

      —  Chuẩn Nguyên Hội Đại Biểu:
         -  
Vô Thượng Cảnh tu ra 29.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc
         -  Có thể cùng Nguyên Hội Đại Biểu so vài chiêu 
         -  Nếu có Đạo Pháp Nhập Thần thì mạnh ngang Nguyên Hội Đại Biểu bình thường

      —  Nguyên Hội Đại Biểu Thế tục danh sách thứ nhất
         -  Thánh Ý ít nhất cũng phải Tam Phẩm
         -  Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh tu ra 10.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên mới có tư cách trùng kích Nguyên Hội Đại Biểu ở Vô Thượng Cảnh
         -  Vô Thượng Cảnh tu ra 30.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên
         -  Có thể cùng mạt lưu Nguỵ Thần đấu pháp vài chiêu

      —  Nguyên Hội Cấp Thiên Tài:
         -  
Thánh Vương Đại Viên Mãn (có cũng được mà không có cũng không sao) 
         -  Bách Gia Cảnh tu ra Nhị Phẩm Viên Mãn Thánh Ý (đạt đến yêu câu này mới được xem như là Nguyên Hội Cấp Thiên Tài)
         -  Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh tu ra 12.960 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên
         -  Vô Thượng Cảnh tu ra 40.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên
         -  Mạnh hơn mạt lưu Nguỵ Thần một chút, nhưng không thể bền bỉ kéo dài chiến dấu do Vô Thượng Pháp Thể không thể chịu được Thần Cảnh chiến đầu kéo dài. Nếu chuẩn bị đầy đủ thì có thể giết chết (ví dụ như Ân Nguyên Thần, Thiên Cốt Nữ Đế • Hoa Ảnh Khinh Thiền)
      —  Vô Thượng Cảnh Đại Viên Mãn:  Tu ra hơn 60.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc

      —  Tuyệt Đối Nhục Thân Đạo Hóa:  Chỉ có Trương Nhược Trần làm được, Diêm Vô Thần vì tộc nhân Diêm La Tộc nên từ bỏ con đường này để phá cảnh thành Thần.
        -  Vạn Tử Nhất Sinh Cảnh phải tu ra 20.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc trở lên mới có tư cách trùng kích
        -  Vô Thượng Cảnh tu ra hơn 60.000 tỷ Thánh Đạo Quy Tắc và làm được "Tâm Thể Hợp Nhất"
•  
"Thánh Đạo hóa Thông Thiên Hà, quy tắc hòa tan vào nhục thân, hiện lên trên mỗi khối làn da giống như như có ngàn vạn tinh thần đang lóe lên, thể nội điểm sáng dày đặc, giống như một tòa vũ trụ bao hàm toàn diện, vô biên vô hạn."
•  "Tâm thể hợp nhất, nhục thân Đại Thừa, tuyệt đối đạo hóa."
•  "Tâm niệm vừa động, nhục thân hợp nhất. Tâm niệm vừa động, phân thân vô số."
       -  Mạnh ngang Chân Thần Chi Khu ( mạnh cỡ Trung Vị Thần Thần Khu, đoạn đánh với Vu Mã Cửu Hành mặc dù Võ Đạo bị phế nhưng do Tuyệt Đối Nhục Thân Đạo Hoá nên bằng Nhục Thân có thể cận chiến với Vu Mã Cửu Hành )

⇒  LƯU Ý:   
      •  
Trong giai đoạn Đại Thánh đã gần như hoàn toàn đúc nên Bất Hủ Thánh Khu, họ có thể ngưng tụ lấy Thánh Ý. Chúng được hình thành từ chính cấu trúc Thánh Đạo Quy Tắc khi ở cảnh giới Thánh Vương mà ra. Thánh Ý nâng cao khả năng của người tu luyện về mọi mặt. Thánh Ý có thể được hình thành từ việc kết hợp nhiều loại Đạo lại với nhau. Tuy nhiên, độ khó sẽ tăng theo cấp số nhân với mỗi Đạo để bổ sung hợp nhất Thánh Ý
       •  Muốn trở thành Thần Linh, ít nhất phải ngưng tụ Thánh Ý mức Ngũ Phẩm trở lên. Họ được mệnh danh là "Ứng cử viên của Thần"
       •  Thánh Ý  mức Tam Phẩm trở lên cho phép Thần Linh điều khiển Đạo đó, giúp họ trở thành tinh anh trong Chư Thần.
       •  Chín được coi là số lượng Thánh Ý tối đa có thể hợp nhất với nhau.
       •  Thánh Ý mức Nhị Phẩm chỉ dành riêng cho những thiên tài Nguyên Hội Đại Biểu. Thánh Ý mức Nhất Phẩm trước đây chỉ tồn tại trên lý thuyết, các Thánh Ý được coi là Nhất Phẩm chỉ được coi là Nhị Phẩm Viên Mãn. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần đã hợp nhất được mười loại Thánh Ý và ngưng tụ Nhất Phẩm Thánh Ý - Vô Cực Thánh Ý. 

IV. Thần Linh Cảnh ( Thần Đạo Cảnh - Thần Cảnh )

       9.5. Ngụy Thần Cảnh: 
           9.5.1. Hạ Tam Đẳng: Tam Đẳng ( Mạt Lưu Nguỵ Thần ) --- Nhị Đẳng --- Nhất Đẳng 
       →  Với điều kiện Tinh Thần Lực Cấp 70 trở xuống và luyện hoá Thần Nguyên của Bổ Thiên Cảnh Thần Linh
           9.5.2. Trung Tam Đẳng: Tam Đẳng --- Nhị Đẳng --- Nhất Đẳng
       →  Với điều kiện đạt Tinh Thần Lực Cấp 70 trở lên và luyện hoá Thần Nguyên của đã độ qua Nguyên Hội Kiếp Nạn (thông thường là Đại Thần cấp Thần Nguyên)
           9.5.3. Thượng Tam Đẳng: Tam Đẳng --- Nhị Đẳng --- Nhất Đẳng
       → Với điều kiện thành công luyện hoá Thần Nguyên của Thần Tôn (hoặc Vô Lượng cảnh Thần Linh nói chung), nếu tu đến TTL 75 cấp thì có khả năng vượt qua Nguyên Hội Kiếp Nạn.

      10. Bổ Thiên Cảnh ( Chân Thần Cảnh ): Hạ Vị Thần --- Trung Vị Thần --- Thượng Vị Thần [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

      11. Thái Chân Cảnh ( Đại Thần Cảnh - Cổ Thần Cảnh - Thần Cảnh Cự Đầu Cấp ): Thái Ất Đại Thần --- Thái Bạch Đại Thần --- Thái Hư Đại Thần [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

         11.5. Thái Hư Tam Đình: Thân Đình --- Hồn Đình --- Tâm Đình

Trong đó, tại Thái Hư Đại Thần cảnh đỉnh phong, có "Thái Hư Tam Đình" thuyết pháp:
  –  Thân Đình: Nhục thân đình chỉ thoát biến, quy tắc thần văn không cách nào tăng trưởng, thần khí đình trệ.
  –  Hồn Đình: Thần hồn đình chỉ lớn mạnh.
  –  Tâm Đình: Để cho Thần Linh mất đi lòng tiến thủ, ngộ đạo chi tâm, phân rõ chi tâm. 
Thái Hư Tam Đình mỗi một trọng đều rất khó xông qua, dù thiên phú dị bẩm, là Nguyên Hội Cấp Thiên Tài đều có thể ở trong đó dừng lại kẹt chết một cái Nguyên Hội, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào vượt qua.

 

►  Tại giai đoạn trùng kích Vô Lượng, chia làm bốn giai đoạn:
         –  Giai đoạn thứ nhất, được xưng là "Tầm Lượng"
            •  
Muốn cảm ứng được Lượng, thì phải đến Ly Hận Thiên trước, đem luồng thứ nhất lực lượng của Lượng hấp dẫn tiến thể nội, liền muốn hao phí đại lượng thời gian.

         –  Giai đoạn thứ hai, được xưng là "Lượng Thể"
            • 
Chính là không ngừng hấp thu lực lượng của Lượng, cải biến thần khu cùng thần hồn, tu luyện ra Lượng Thể.
              Đạt tới một bước này, có thể xưng Nửa Bước Thần Vương.
            •  Nhưng đối với một chút Đại Thần, tự nhận là không cách nào tại thọ nguyên hao hết trước đó, tu luyện ra Lượng Thể. Chỉ có thể rời đi Ly Hận Thiên, từ bỏ trùng kích Vô Lượng Cảnh.

          –  Giai đoạn thứ ba, được xưng là "Lượng Chi Chất"
            •
  Tự tìm hiểu ra Lượng bản chất, để quy tắc thần văn cùng thần khí cũng phát sinh thoát biến, càng là khó như lên trời, cần thời gian hao phí không thể tưởng tượng.
            •  Thể loại Vô Lượng cảnh Thần Linh này, phần lớn đều tự phong "Thần Vương".
            •  Nhưng mà, Thần Vương có gông cùm xiềng xích, sẽ bị cầm tù tại Càn Khôn Vô Lượng cảnh, không cách nào đạt tới Đại Tự Tại Vô Lượng.
            •  Cho nên nói, Thần Vương cùng nói là Vô Lượng cảnh, không bằng nói là Lượng Cảnh.

         –  Giai đoạn thứ cuối cùng, được xưng là "Thấu Thức Lượng"
            • 
Lĩnh ngộ ra Vô Lượng, từ đó thoát khỏi Lượng đối với tu sĩ trói buộc.
            •  Chỉ có hiểu được lực lượng của Lượng, từ đó coi đây là cơ sở, sau này mới có vô tận khả năng. Thể loại Thần Linh như này, phần lớn tự phong "Thần Tôn".
            •  Chỉ có Thần Tôn, mới có dòm nhìn Đại Tự Tại Vô Lượng cùng Bất Diệt Vô Lượng cơ hội.

   Nhưng mà, cùng là Càn Khôn Vô Lượng cảnh giới, Thần Vương cùng Thần Tôn tại cùng cấp độ chiến lực, không có phân chia mạnh yếu. Đạt đến Vô Lượng Cảnh cấp độ, cho dù là tu luyện ra Nhị Phẩm Viên Mãn Thần Đạo, Nguyên Hội Cấp Thiên Tài muốn lấy Sơ Kì tu vi, đánh bại Trung Kì cường giả, đã là việc không thể nào. Vô Lượng Cảnh mỗi cảnh giới chênh lệch rất lớn.

     12. Vô Lượng Cảnh: 
         12.1. Càn Khôn Vô Lượng Cảnh ( Chưởng Khống Thần Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Đỉnh Phong
             •  Thần Vương Cảnh ( Lượng Cảnh ) / Thần Tôn Cảnh ( Vô Lượng Cảnh )
         12.2. Đại Tự Tại Vô Lượng Cảnh ( Tha Hóa Tự Tại Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Đỉnh Phong ( chia làm ba cấp độ chiến lực: Nhất Cấp --- Nhị Cấp --- Tam Cấp )
             •  Phong Chư Thiên: chỉ có tồn tại Đại Tự Tại Vô Lượng đỉnh phong có chiến lực đứng đầu nhất mới được phong Thiên.
         12.3. Bất Diệt Vô Lượng Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Đỉnh Phong  --- Thiên Tôn Cấp (Chư Thiên Cộng Tôn)

     13. Bán Tổ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong ( Chuẩn Tổ ) 

         13.5. Giả Tổ Cảnh ( Ngụy Tổ Cảnh )

     14. Thủy Tổ Cảnh: Hữu Thủy Hữu Chung [Hữu Hạn --- Hữu Vi --- Hữu Tận] --- Thủy Chung Như Nhất --- Thiên Thủy Kỷ Chung

  • Tuyệt đại đa số Thủy Tổ cường giả sẽ nằm ở cấp độ Hữu Thủy Hữu Chung, ví dụ như Diêm Vô Thần,...
  • Tiếp theo là Thủy Tổ Viên Mãn cấp Thủy Chung Như Nhất​​.
  • Cuối cùng, độ cao của Cửu Đại Vu Tổ cùng Thời Không Nhân Tổ (Hoa Ảnh Thái Thượng - Thương Hiệt) = Thiên Thủy Kỷ Chung.
  • Ngoại lệ: Nếu như đạt tới Oa Hoàng và Nhân Tổ (hình thái cầm Thất Thập Nhị Thần Tháp + Thiên Đạo Bản Nguyên chi lực, trạng thái liều mạng) thì có thể một chân bước vào Thiên Thủy Kỷ Chung phía trên.

⇒  Thủy Tổ "Hữu Thủy Hữu Chung" sẽ tương ứng với Tinh Thần Lực Cấp 95, về sau dù là tu luyện Võ Đạo hay Tinh Thần Lực sẽ đều gọi chung như nhau.

HỆ THỐNG TINH THẦN LỰC

1. Tinh Thần Lực Phổ Thông: Cấp 1 → Cấp 39 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

2. Tinh Thần Lực Đại Sư: Cấp 40 → Cấp 44 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

3. Tinh Thần Lực Bán Thánh Cấp: Cấp 45 → Cấp 49 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

4. Tinh Thần Lực Thánh Giả Cấp ( Thánh Tâm Cảnh ): Cấp 50 → Cấp 54 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

5. Tinh Thần Lực Thánh Vương Cấp: Cấp 55 → Cấp 59 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

6. Tinh Thần Lực Đại Thánh Cấp: Cấp 60 → Cấp 69 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong] --- Cấp 69.5 

7. Tinh Thần Lực Thành Thần ( Thần Linh Cáp - Ngụy Thần Cấp ): Cấp 70 --- Cấp 71 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

8. Tinh Thần Lực Chân Thần Cấp: Cấp 72 → Cấp 75  [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

9. Tinh Thần Lực Đại Thần Cấp: Cấp 76 → Cấp 84 [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

10. Tinh Thần Lực Thần Tôn ( Nhất Niệm Định Càn Khôn Cấp ): Cấp 85 → Cấp 89  [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

11. Tinh Thần Lực Chí Cường ( Phong Chư Thiên - Thiên Niên Vô Khuyết Cấp ): Cấp 90 --- Cấp 91 --- Cấp 92  [Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong]

12. Tinh Thần Lực Thiên Tôn ( Cấp 93 ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

13. Tinh Thần Lực Bán Tổ ( Cấp 94 ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

14. Tinh Thần Lực Thủy Tổ:
         -  Cấp 95 ( Hữu Thủy Hữu Chung ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
         -  Cấp 96 ( Thủy Chung Như Nhất ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong
         -  Cấp 97 ( Thiên Thủy Kỷ Chung ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Phong

Hồi tâm thư chúc mừng tâm thư năm mới 2024, lão Ngư đã thông báo rằng sẽ chưa có tồn tại vượt qua Thiên Thủy Kỷ Chung nên mấy cái Cấp 98, Cấp 99 và Cấp 100 sẽ chưa có đâu. Nên trong nguyên tác, Đế Trần ( Trương Nhược Trần ) phá cảnh được thì tôi sẽ bổ sung sau.
Nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi có nhớ lúc trăm chương truyện đổ vào có đề cập khai thác não bộ, cứ 1% là tương đương một cấp độ nên 100% = Tinh Thần Lực Cấp 100. Mà tóm lại thì cái đấy viết từ khoảng 2015-2016 gì đó nên kệ mn.

CẤP BẬC NHỤC THÂN CƯỜNG ĐỘ

1. Đả Thông Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt ---> 144 Khiếu Huyệt

2. Thánh Hóa Cảnh: 1 Khiếu Huyệt ---> 143 Khiếu Huyệt 

3. Nhục Thân Thành Thánh ( Nhục Thân Thánh Giả ): 144 Khiếu Huyệt ( Toàn Bộ Hóa Thánh )

4. Thánh Hồ Cảnh ( Nhục Thân Thánh Vương - Nhục Thân Dưới Đại Thánh ): 1 Khiếu Huyệt ---> 143 Khiếu Huyệt 

5. Nhục Thân Đại Thánh: 144 Khiếu Huyệt Hóa Thánh Hồ 

 5.1. Bán Thần Chi Khu 

 5.2. Ngụy Thần Thần Khu

6. Nhục Thân Thành Thần ( Chân Thần Chi Khu )

7. Nhục Thân Đại Thần: 1 Thành Vô Lượng ---> 9 Thành Vô Lượng

8. Nhục Thân Vô Lượng ( 10 Thành Vô Lượng )

9. Nhục Thân Bán Tổ 

10. Nhục Thân Thủy Tổ

KIẾM TU ( KIẾM ĐẠO )

1. Kiếm Nhất Cảnh ( Tự Thân Cảnh ): Nhất Tầng ---> Thập Tầng ( Kiếm Hào Cảnh )

2. Kiếm Nhị Cảnh ( Âm Dương Cảnh ): Âm Dương Giao Thế --- Âm Dương Hỗn Độn --- Âm Dương Lưỡng Phân --- Âm Dương Giao Dung --- Âm Dương Vô Cực

3. Kiếm Tam Cảnh ( Thiên Địa Nhân Cảnh ): Nhất Tầng ---> Lục Tầng

4. Kiếm Tứ Cảnh ( Tứ Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Thập Tầng

5. Kiếm Ngũ Cảnh ( Ngũ Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Thập Tầng

6. Kiếm Lục Cảnh ( Lục Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Thập Tầng

7. Kiếm Thất Cảnh ( Thất Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Thập Tầng ( Kiếm Thánh Cảnh - Kiếm Xuất Vô Hối Cảnh )

8. Kiếm Bát Cảnh ( Bát Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Lục Tầng ( Kiếm Đạo Huyền Cương Cảnh )

9. Kiếm Cửu Cảnh ( Kiếm Hồn Cảnh ): Nhất Tầng ---> Ngũ Tầng ( Hồn Quy Vô Gian Cảnh )

  • { Kiếm Hồn: Nhân Cấp --- Địa Cấp --- Thiên Cấp }

10. Kiếm Thập Cảnh ( Thập Phương Cảnh ): Nhất Tầng ---> Ngũ Tầng ( Kiếm Đế Cảnh ) --- Lục Tầng ( ẩn )

11. Kiếm Thập Nhất Cảnh

12. Kiếm Thập Nhị Cảnh 

13. Kiếm Thập Tam Cảnh

14. Kiếm Thập Tứ Cảnh

15. Kiếm Thập Ngũ Cảnh

16. Kiếm Thập Lục Cảnh

17. Kiếm Thập Thất Cảnh

18. Kiếm Thập Bát Cảnh

19. Kiếm Thập Cửu Cảnh

20. Kiếm Nhị Thập Cảnh

21. Kiếm Nhị Thập Nhất Cảnh

22. Kiếm Nhị Thập Nhị Cảnh

23. Kiếm Nhị Thập Tam Cảnh

24. Kiếm Nhị Thập Tứ Cảnh

25. Kiếm Nhị Thập Ngũ Cảnh

26. Kiếm Nhị Thập Lục Cảnh

27. Kiếm Nhị Thập Thất Cảnh

Mệt rồi...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok