Huyền Huyễn: Ngã Năng Biến Thân Thần Thoại Nhân Vật sơ lược

Lâm Bắc Phàm | | 1276

Review Huyền huyễn Hệ thống

~ Main: Mạc Vũ.

~ Hack: Thần Thoại Biến Thân Hệ Thống.

+ Thần Thoại vật phẩm hối đoái.

 

 

~ Đặc thù thần thông: Chu Thiên Giám Bảo Thuật, Nhất Khí Hoá Tam Thanh (Tầng 1 hoá 3, Tầng 2 hoá 6, Tầng 3 hoá 12, ... max 12 tầng), Thiên Địa Căn, Oát Toàn Tạo Hoá chi thuật, ...

~ Thế lực: Thần Thoại.

~ Thân phận: Nhân Giáo đệ tử, Trương Bách Nhẫn, Huyền Đô Tiểu Pháp Sư, ...

~ Toạ kỵ: Hùng Đại (Sư đệ).

 

 

~ Cảnh giới: [Chư thiên đẳng cấp]

[Cấp thứ nhất: Có một chút thực lực, chưa thoát rời người phạm trù, có thể đánh nát tảng đá lớn, ngắn ngủi bay lên không, chân khí ngoại phóng, nhưng đối mặt vạn người trở lên quân đội như cũ bất lực. Đa số cấp thấp thế giới cường giả đều thuộc về cái này một đẳng cấp]

[Cấp thứ hai: Đã tu thành thần thông, có đủ loại thần dị, thông qua đặc thù phương pháp có thể phi hành, như ngự kiếm phi hành, thực lực đã thoát ly phàm nhân, cái này một đẳng cấp cường giả đủ để chính diện đánh 10 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân, cho nên lại tên một người thành quân cường giả. Trung đẳng trong thế giới cường giả hạng nhất thực lực]

[Cấp thứ ba: Có thể câu thông thiên, hô phong hoán vũ, mọi cử động cầm giữ có cực to uy lực, chính là một tòa thành trì cũng có thể lật tay hủy diệt, băng sơn đoạn lưu cũng là bình thường, chiến đấu dư ba ảnh hưởng mấy trăm dặm. Trung đẳng thế giới cao thủ tuyệt thế, cao đăng thế giới chuẩn cường giả hạng nhất]

[Cấp thứ tư: Siêu thoát phàm tục, nhất cử nhất động không bàn mà hợp Thiên Đạo, toàn lực bộc phát có thể hủy diệt một khối đại lục, triệt để hoàn thành sinh mệnh cấp tiến hóa, là Tiên, thần, ma, Phật hậu bị lực lượng]

[Cấp thứ năm: Trích tinh cầm nguyệt, phá vỡ hủy Thiên Địa, có diệt thế chi uy]

 

I. Chư Thiên Huyền Huyễn Thế Giới:

1. Chư Thiên Cấp thứ nhất: Trúc Cơ.

+ Luyện Bì -> Luyện Cốt -> Luyện Huyết.

2. Chư Thiên Cấp thứ hai: Thần Biến (Thần thông).

+ Cửu Biến Cửu Khiếu (Nhất Biến Nhất Khiếu Nhất Thần Thông)

3. Chư Thiên Cấp thứ ba: Ngoại Cảnh.

+ Nhất Trọng -> Cửu Trọng.

4. Chư Thiên Cấp thứ tư: Động Thiên Cảnh.

+ Nhất Động Thiên -> Cửu Động Thiên.

5. Chư Thiên Cấp thứ năm: Chí Tôn.

+ Nhất Trọng -> Tam Trọng: Bậc thang thứ nhất.

+ Tứ Trọng -> Lục Trọng: Bậc thang thứ hai.

+ Thất Trọng -> Cửu Trọng: Bậc thang thứ ba.

+ Hư Tiên (Nửa bước Chân Tiên).

6. Chư Thiên Cấp thứ sáu: Chân Tiên.

7. Chư Thiên Cấp thứ bảy: Địa Tiên.

8. Chư Thiên Cấp thứ tám: Thiên Tiên.

9. Chư Thiên Cấp thứ chín: Huyền Tiên.

10. Chư Thiên Cấp thứ mười: Kim Tiên.

+ Hạ phẩm -> Trung phẩm -> Thượng phẩm 

11. Chư Thiên Cấp thứ mười một: Thiên Quân.

+ Hiển Linh Thiên Quân.

+ Đạo Thiên Quân.

+ Thần Đạo Thiên Quân.

+ Tạo Hóa Thiên Quân (Hi hữu): Chư Thiên Cấp thứ mười hai.

12. Chư Thiên Cấp thứ mười ba: Tiên Đế.

+ Thiên Đạo Thần Đế.

+ Địa Tiên Đế.

+ Thiên Tiên Đế.

+ (Thần thoại Hồng Hoang chiến lực ngang Tiên Tôn).

13. Tiên Tôn.

+ Nhất Trọng -> Cửu Trọng 

14. Chư Thiên Cấp thứ mười bốn: Đế Tôn.

+ (Thần thoại Hồng Hoang chiến lực ngang Tiên Vũ).

15. Tiên Vũ ~ Thần Thoại Thiên Tiên.

16.Vạn Giới Đệ Nhất Cấp: Vũ Trụ Tiên ~ Thần Thoại Kim Tiên.

Thần Cảnh ~ Thần Thoại Kim Tiên 

17. Thần Vương ~ Thần Thoại Đại La Kim Tiên (tích lũy pháp lực tính bằng Nguyên Hội)

18. Update.

 

 

II. Thần Thoại Tiên Nhân Thế Giới:

1. Mà Tiên Nhân lại phân cửu phẩm, đệ nhất Thượng Tiên, đệ nhị Thứ Tiên, đệ tam Thái Thượng Chân Nhân, đệ tứ Phi Thiên Chân Nhân, thứ năm Linh Tiên, đệ lục Chân Nhân, đệ thất Linh Nhân, đệ bát Phi Tiên, đệ cửu Tiên Nhân.

2. Tiên Nhân phía trên chính là Kim Tiên, Kim Tiên phía trên, chính là Đại La.

+ Tiên Nhân cũng chia rất nhiều loại, có Thiên Tiên, Địa Tiên, Nhân Tiên, Thần Tiên cùng Quỷ Tiên.

3. Mà Đại La Kim Tiên càng là lại phân ngũ phẩm, Tán Trần Đại La, Tiêu Dao Đại La, Phủ Thiên Đại La, Chứng Đạo Đại La cùng Hỗn Nguyên Đại La!

+ Tại phong thần hệ thống bên trong, Thánh Nhân kỳ thật liền là Hỗn Nguyên Đại La.

 

 

~ Biến Thân:

1. Ma Đồng Na Tra: 

+ Thần thông: Khống Hoả Thuật, Chướng Nhãn Pháp, Thiên Sinh Thần Lực, Ma Hoàn Toàn Thể, Ba Đầu Sáu Tay.

+ Pháp bảo: Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hoả Tiêm Thương, Phong Hoả Luân.

2. Dương Tiễn:

+ Thần thông: Cửu Chuyển Nguyên Công, Bát Cửu Huyền Công, Kim Cương Bất Hoại chi thân, Chỉ Địa Thành Cương, Ngũ Lôi Chân Quyết, Thiên Sinh Thần Lực . . . Pháp Thiên Tượng Địa, Thiên Nhãn.

+ Pháp bảo: Tam Tiên Lưỡng Nhận đao, Kim Cung Ngân Đạn, Phược Yêu Tác, Trảm Ma Kiếm, Cản Sơn Tiên, Bảo Điêu Cung, Phượng Linh Tiễn, Hạo Thiên Khuyển.

3. Lã Động Tân:

+ Thần thông: Toàn Chân Phù Triện, Ngũ Lôi Chính Pháp, Thuần Dương Kiếm Pháp, Thái Ất Huyền Môn Kiếm, Rải Đậu Thành Binh, Hô Phong Hoán Vũ, Âm Dương Hoàn Đan Thuật, Chỉ Địa Thành Cương, Đằng Vân Giá Vũ, Càn Khôn Bát Quái.

+ Pháp bảo: Thuần Dương kiếm, Luyện Yêu Hồ, Lưỡng Nghi Phỉ Thúy Đăng.

4. Ngọc Đỉnh Chân Nhân:

+ Thần thông: Ngọc Thanh Tiên Pháp, Cửu Chuyển Nguyên Công, Cửu Tiêu Lôi Pháp, Ngọc Thanh Kiếm Điển, Kim Đan Chi Thuật, Rải Đậu Thành Binh, Sửa Đá Thành Vàng, Lục Giáp Kỳ Môn, Tung Địa Kim Quang Thuật, Vẽ Giang Thành Lục . . . Tứ Tượng Ấn, Đạo Nhất Ấn.

+ Pháp bảo: Trảm Tiên Kiếm.

5. Tôn Ngộ Không:

+ Thần thông: Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, Địa Sát bảy mươi hai biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Cân Đẩu Vân, Kim Cương Bất Hoại chi thân, Tượng Thiên Pháp Địa, Trường Sinh Bất Lão Thuật, Ngoài Thân Thân Pháp, Di Sơn Súc Địa Pháp, Thuật Kỳ Hoàng.

+ Pháp bảo: Như Ý Kim Cô Bổng.

6. Triệu Công Minh:

+ Thần thông: Thượng Thanh Tiên Pháp, Di Sơn Đảo Hải, Đẩu Chuyển Tinh Di, Oát Toàn Tạo Hoá, Càn Khôn Nhất Niệm, Thượng Thanh Lôi Pháp, Họa Địa Vi Lao, Ngũ Hành Độn Pháp, Lục Giáp Kỳ Môn, Du Thần Ngự Khí.

+ Pháp bảo: 24 khỏa Định Hải Thần Châu, Kình Kim Tiên, Phược Long Tác.

7. Chân Vũ Đại Đế:

+ Thần thông: Quy Xà Pháp Tướng, Điên Đảo Âm Dương, Di Tinh Hoán Đấu, Hồi Thiên Phản Nhật, Hô Phong Hoán Vũ, Chấn Sơn Hám Địa, Hoa Giang Thành Lục, Tung Địa Kim Quang, Ngũ Hành Đại Độn, Lục Giáp Kỳ Môn.

+ Pháp bảo: Chân Vũ Tạo Điêu kỳ, Chân Vũ Trấn Ma kiếm, Chân Vũ Luyện Ma Trụ, Chân Vũ Kim Liên.

8. Tam Tiêu nương nương (Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu):

+ Thần thông: Ngũ Lôi Thần thuật, Thượng Thanh Tiên Quang, Di Sơn Đảo Hải, Họa Địa Vi Lao, Ngũ Hành Độn Pháp, Oát Toàn Tạo Hóa, Di Tinh Hoán Đấu, Điên Đảo Âm Dương ...

+ Pháp bảo: Kim Giao tiễn, Hỗn Nguyên Kim Đấu, Phược Long Tác.

9. Lục Áp:

+ Thần thông: Kim Ô Hóa Hồng thuật, Tam Giới Pháp Thuật (Phật, Đạo, Yêu, tam giáo pháp thuật đều là tinh thông)

+ Pháp bảo: Trảm Tiên Phi Đao, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, Thiên La Phiến, Trấn Thần Tháp, Quỳnh Cung Ly Quang Tiễn, Thiên Mang Thần Đao, Nhật Nguyệt Thần Luân.

10. Xi Vưu:

+ Thần thông: Vu tộc Thần Thông, Ba Đầu Sáu Tay, Bất Tử Chi Thân, Kỳ Vụ Chi Thuật.

+ Pháp bảo: Xi Vưu Đao, Qua, Mâu, Kích, Tù Mâu, Di Mâu.

11. Hậu Nghệ:

+ Thần thông: Vu tộc Thần Thông, Bất Tử Chi Thân.

+ Pháp bảo: Lạc Nhật Thần Cung, Xạ Nhật Thần Tiễn.

12. Hình Thiên:

+ Thần thông: Vu tộc Thần Thông, Bất Tử Chi Thân.

+ Pháp bảo: Kiền Thích.

13. Câu Trần Đại Đế:

+ Thần thông: 36 Thiên Cương Pháp Thuật, 72 Địa Sát Thần Thông, Lục Giáp Kỳ Môn, Ngũ Lôi Thần Thông, Vạn Thần Chi Thuật.

+ Pháp bảo: Vạn Thần Đồ, Đằng Xà Kiếm.

14. Thái Sơn Đại Đế:

+ Thần thông: Thiên Cương Địa Sát pháp thuật, Hưng Vân Trí Vũ Chi Thuật, Giao Thái Vạn Vật Âm Dương Chi Pháp.

+ Pháp bảo: Thái Sơn Ấn, Chí Cao U Minh Ngọc Tỳ.

15. Đông Hoàng Thái Nhất:

+ Thần thông: Pháp Thiên Tượng Địa, Đông Hoàng thần thông.

+ Pháp bảo: Đông Hoàng Kiếm, Hỗn Độn Chung.

16. Thái Ất Chân Nhân:

+ Thần thông: Xiển Giáo Đạo Pháp, Thiên Cương Địa Sát Chi Thuật, Khống Hoả Thuật, ...

+ Pháp bảo: Cửu Long Thần Hoả Tráo, ...

17. Huyền Đô Đại Pháp Sư:

+ Thần thông: Đạo Gia Nhân Giáo Thần Thông, Vô Vi Kinh.

+ Pháp bảo: Thái Cực Đồ.

18. Tử Vi Đại Đế:

+ Thần thông: Oát Toàn Tạo Hóa, Du Thần Ngự Khí, Rải Đậu Thành Binh, Nghịch Biết Tương Lai, Khởi Tử Hồi Sinh, Ngũ Lôi Chính Pháp ...

+ Pháp bảo: Tử Vi Đế Ấn, Tử Vi Đế Kiếm, Vô Cực Tinh Thần Đồ.

19. Nhân Hoàng Hiên Viên:

+ Thần thông: Du Thần Ngự Khí, Hồi Phong Phản Hỏa, Hiệp Sơn Siêu Hải, Hoa Nở Phút Chốc, Thai Hóa Dịch Hình, Nghịch Biết Tương Lai, Ngũ Hành Đại Độn, Lục Giáp Kỳ Môn.

+ Pháp bảo: Hiên Viên kiếm, Nhân Hoàng Ngọc Tỳ.

20. Địa Tạng Vương Bồ Tát:

+ Thần thông: Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Số Mệnh Thông, Thần Cảnh Thông, Lậu Tẫn Thông, Sư Tử Hống, Trượng Lục Kim Thân, Pháp Thiên Tướng Địa, Họa Địa Vi Lao ...

+ Pháp bảo: Ma Ni Châu, Địa Tạng Tích Trượng.

21. Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thọ:

+ Thần thông: U Thông, Khu Thần, Vác Núi, Cấm Thủy, Mượn Gió, Bố Vụ, Cầu Tinh.

+ Pháp bảo: Bảo Tháp, Song Tiên, Tử Kim Hoa Hồ Điêu.

22. Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh:

+ Thần thông: Đảo Mưa, Ngồi Hỏa, Vào Nước, Yểm Nhật, Ngự Phong, Nấu Thạch, Nôn Diễm.

+ Pháp bảo: Thanh Vân Bảo Kiếm, Hổ Đầu Thương, Bạch Ngọc Kim Cương Trạc.

23. Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng:

+ Thần thông: Nuốt Đao, Hồ Thiên, Thần Hành, Lý Thủy, Trượng Giải, Phân Thân, Ẩn Hình.

+ Pháp bảo: Hỗn Nguyên Trân Châu Tán, Phương Thiên Kích.

24. Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải:

+ Thần thông: Tiếp Theo Đầu, Định Thân, Chém Yêu, Mời Tiên, Truy Hồn, Nhiếp Phách, Chiêu Mây.

+ Pháp bảo: Địa Thủy Hỏa Phong Ngọc Tỳ Bà, Thanh Vân Trường Thương.

25. Khổng Tuyên:

+ Thần thông: Ngũ Sắc Thần Quang.

+ Pháp bảo: Ngũ Sắc Thần Quang.

26. Quảng Thành Tử:

+ Thần thông: Xiển Giáo Đạo Pháp.

+ Pháp bảo: Phiên Thiên Ấn, Lạc Hồn Chung, Tảo Hà Y, Thư Hùng Bảo Kiếm, Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, Phương Thiên Họa Kích.

27. Ngưu Ma Vương:

+ Thần thông: Địa Sát bảy mươi hai biến, Pháp Thiên Tượng Địa.

+ Pháp bảo: Đại Lực Hỗn Thiết côn, quạt Ba Tiêu, Tích Thủy Kim Tinh thú.

28. Đông Phương Thanh Đế:

+ Thần thông: 72 Địa Sát, 36 Thiên Cương, Thần Hồn Niệm Lực, Khô Mộc Phùng Xuân (cây khô gặp mùa xuân), Oát Toàn Tạo Hoá.

+ Pháp bảo: Thanh Đế Phục Yêu Kiếm, Đông Phương Khai Thiên Kính.

29. Thôi Phán Quan:

+ Thần thông: U Minh Đạo Pháp.

+ Pháp bảo: Phán Quan Bút, Sinh Tử Bộ.

30. Thần Thoại Thiên Đình: Hiện có Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Trị Công Tào, Tứ Đại Thiên Sư, Tứ Phương Thần, Tứ Độc Long Thần, Ngũ Cảm Sinh Đế, Tứ Đại Nguyên soái, Ngũ Phương Yết Đế, Ngũ Khí Chân Quân, Ngũ Đấu Tinh Tướng, Lục Đinh Lục Giáp Thần, Nam Đẩu Lục Tinh Quân, Bắc Đẩu Thất Tinh Quân, Bát Tiên, Cửu Diệu Tinh, Thập Nhị Nguyên Thần, Nhị Thập Bát Tinh Túc.

31. Đông Vương Công:

+ Thần thông: Thần thoại Cổ Đạo Pháp.

+ Pháp bảo: Quải Trượng Đầu Rồng, Đông Tiên Phù Trầm, Thiên Địa Dương Khí Đồ.

32. Linh Bảo Đại Pháp Sư:

+ Thần thông: Đại Tiểu Như Ý, Hiệp Sơn Siêu Hải, Phi Thân Thác Tích, Chín Hơi Chịu Phục, Chính Lập Vô Ảnh, Du Thần Ngự Khí, Tiềm Uyên Súc Địa, Nghịch Biết Tương Lai.

+ Pháp bảo: Long Hổ Ấn, Hàng Yêu Kiếm.

33. Update.

# Ngọc Thanh Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Tôn.

# Thái Thanh Tiên Cảnh Hỗn Nguyên Giáo Chủ Huyền Nguyên Đạo Đức Thiên Tôn

# Thượng Thanh Cao Thánh Thái Thượng Ngọc Thần Nguyên Hoàng Đại Đạo Tôn. lại xưng Thượng Thanh Cư Vũ Dư Thiên Chân Đăng Thượng ThanhCảnh Nguyên Linh Bảo Diệu Hữu Đại Đạo Tôn.

# Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế.

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Từ khóa: mạc vũ

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lâm Bắc Phàm

huyền mệnh Lâm Bắc Phàm

Nhất Khí Hoá Tam Thanh ban đầu nói là 12 tầng max, nhưng sau này lại nói là 30 tầng mới max nên không biết thế nào mà lần

9 tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok