Sơ lược Ta Ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên

Lâm Bắc Phàm | | 5665

Review Huyền huyễn Vô địch

~ Main: Phương Vọng.

~ Hack: Thiên Cung.

(Tại trong óc của hắn, có một tòa Thiên Cung, đó là hắn lần thứ nhất tiếp xúc nội công lúc phát hiện, một khi hắn bắt đầu tu hành nội công, võ học, ý thức liền sẽ tiến vào Thiên Cung, ở bên trong có khả năng không ăn không uống, cho đến hắn đem này chút tuyệt học tu luyện đến viên mãn chi cảnh về sau, mới có thể ý thức rời đi Thiên Cung, trở lại hiện thực. Vô luận hắn tại trong thiên cung đợi bao lâu, hiện thực đều là chuyện trong nháy mắt. )

 

~ Thân phận: Nam Khâu Phương gia Thập Tam công tử, Thái Uyên Môn (Đệ tam mạch thân truyền đệ tử, Đại đệ tử đại sư huynh, Chưởng môn), Bạch Y Kinh Hồng, Chu Du, Hoàng Tự Kiếm Quân, Kiếm Thánh Truyền Nhân, Thiên Nguyên Kiếm Thánh, Phương Thế Tử, Đại Tề tu tiên giới chí bảo, Đương thời thần thoại, Cứu vớt Đại Tề tiên nhân, Phương Chưởng Môn, Đại Tề đệ nhất tu sĩ, Đại Tề Kiếm Thánh, Đại Tề Thiên Thánh, Chúa công, Tiên nhân chuyển thế, Nam Khung đệ nhất kiếm, Thiên Đạo Chân Nhân, Thiên Đạo Phương Vọng, Đại bá, Phương Tổ, Thiên Hạ đệ nhất nhân, Cứu thế chủ, Đại An Thần Đế, Phương Tầm Hoan, Thiên Cung Chân Thần, Cửu Mệnh Bảo Linh, Đại Dụ Thần Triều Thiên Đạo Triều Thánh, Vọng Đạo Đạo Chủ, Phương Triều Thánh, Nhân gian nhất lưu đại năng, Phương tổng, Vọng ca, Thiên Đạo Phương Tổ, An Thiên Đại Đế, Thiên Đạo.

 

~ Xuất thân: Huyền Tổ Nhân Gian.

~ Thế lực: 

1. Thái Uyên Môn.

2. Kiếm Thiên Trạch.

3. Đại Tề.

4. Trường Sinh Các.

5. Bích U Đảo.

6. Đại An Thần Triều.

7. Côn Lôn.

8. Đại Dụ Thần Triều.

9. Vọng Đạo.

+ Phó Đạo Chủ: Độc Cô Vấn Hồn.

I. Thập Nhị Đạo Tông: 

+ Huyền Tông: Hồng Trần 

+ Kiếm Tông: Từ Cầu Mệnh 

+ Phật Tông: Chúc Như Lai 

+ Thần Tông: Khương Thần Minh 

+ Thể Tông: Dương Độc 

...

II. Tam Thập Lục Thiên Cương Đạo Tôn: Ngụy Bất Dục, Diệp Tầm Hoan, Hàn Dũ, Lũng Xương Thịnh, Hải Tôn, Thường Tư Không, Tề Vân Đại Thánh, Không Độ Chân Nhân, ...

 

~ Sư phụ: 

1. Dương Nguyên Tử.

2. Kiếm Thánh.

3. Hàng Long Đại Thánh.

 

~ Đồ đệ: Sở Doãn.

 

~ Gia: 

1. Thân: Phương Mãnh (Gia gia), Phương Dần (Phụ thân), Phương Trấn (Tứ bá), Phương Hưng Thế(Đại bá), Phương Triết (Nhị bá), Phương Kim (Tam bá), Phương gia tử đệ (Phương Hàn Vũ, Phương Hinh, Phương Mạc, Phương Tử Canh, Phương Tử Tình, Phương Thần, Phương Lâm) Phương Tầm (Đệ đệ), Phương Cảnh (Cháu trai), Khương thị (Mẫu thân), Phương Linh (Muội muội), Phương gia tộc.

2. Khác: 

+ Chu Tuyết (Tiên Đình Trú Tinh Hải Tiên Tôn trùng sinh): Vị hôn thê.

+ Tiểu Tử: Yêu sủng.

+ Hồng Tiên Nhi: Vị hôn thê.

+ Dương Lâm Nhi: Vợ.

+ Tử Linh: Tiền kiếp của Tiểu Tử.

 

3. Phương cảnh (bí cảnh): Sơn Thần nhất tộc, ...

~ Hồng nhan: Chu Tuyết, Cố Ly, Hồng Tiên Nhi, Tiểu Tử, Thái Hi, Dương Lâm Nhi, Tử Linh.

~ Thủ hạ: Chu Hành Thế, Triệu Chân, Khúc Tầm Hồn, Đế Hải Tam Tiên (Vũ Tiên, Càn Tiên, Thần Tiên), Độc Cô Vấn Hồn, Hứa Ngôn, Cơ Như Thiên, Ngụy Bất Dục, Lũng Xương Thịnh, Hải Tôn, Hàn Dũ, Tô Nga, Tình Đạo Nhân, Thường Tư Không, Không Độ Chân Nhân, Diệp Tầm Hoan, ... Thiên Mục Đại Thánh, Cô Mệnh, Tề Vân Đại Thánh, Chí Thánh.

~ Sủng vật + Toạ kỵ:

1. Tiểu Tử (Long): Cứu Khổ Cứu Nạn Từ Bi Vô Lượng Đại Long Thần.

2. Chúc Viêm (Đại Bàng)

3. Tử Linh (Xà): Là tiền thân của Tiểu Tử.

 

~ Võ pháp: Tuyệt Ảnh Bộ, ...

~ Pháp: 

1. Ngự Kiếm Thuật.

2. Huyền Dương Thần Kinh.

3. Tu Hành Tổng Cương (Truyền Âm Thuật, ...)

4. Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết.

5. Bạch Hồng Độn Thuật.

6. Hộ Thể Thần Cương.

7. Đại Thiên Dẫn Lôi Thuật.

8. Vô Tức Tự Nhiên Công.

9. Cửu Long Thần Biến Quyết.

10. Thiên Địa Bảo Lục.

11. Thần Dưỡng Kiếm Khí.

12. Tố Linh Bảo Điển.

13. Câu Hồn Chú.

14. Đấu Chiến Chân Công.

15. Hắc Ưng Chi Thuật.

16. Cửu Thiên Thương Lôi Kiếm Trận.

17. Thiên Địa Kiếm Ý.

18. Âm Dương Huyền Minh Chân Công.

19. Phong Ấn Đạo Pháp.

20. Cầm Thiên Chưởng.

21. Sơn Hà Trấn Thiên Quyền.

22. Thiên Cương Thánh Thể Chân Công.

23. Tru Tiên Quỷ Thần Kiếm.

24. Đại Kim Cương Chú.

25. Kim Cương Chí Dương Thánh Thể.

26. Đại Nhật Vô Lượng Kinh.

27. Cửu U Tự Tại Thuật.

28. Thông Thiên Đế Giám (Thông Thiên Pháp Tướng, Thông Thiên Đế Sơn, Thông Thiên Đế Hà, Thông Thiên Đế Miếu, Thông Thiên Đế Binh, Thông Thiên Đế Quan, Thông Thiên Đế Triều).

29. Vô Tướng Vô Hình Chu Thiên Công.

30. Diệt Tuyệt Thần Lục.

31. Lăng Tiêu Thần Tông.

32. Vô Lượng Vô Cấu Đạo Cốt Quyết .

33. x10 loại pháp thuật.

34. Tịch Diệt Thần Kình.

35. Cửu Cực Huyết Tế Thuật.

36. Cửu Mệnh Niết Bàn Kiếm Quyết.

37. Đại Quy Hư Chưởng.

38. Huyền Đô Dịch Kinh.

39. Huyền Nguyên Thần Biến.

40. Thất Chuyển Phật Thân (là Đồng Bì chi thân, Kim Cương chi thân, Thanh Ngọc chi thân, Tử Cơ Chi Thân, Bạch Ngọc chi thân, Hắc Nguyên Chi Thân, Đạo Nguyên Chi Thân).

41. Tây Thiên Công Đức Thần Uy Chiến Đấu Phật.

42. Đoạ Thiên Vô Cực Đại Pháp.

43. Thương Sinh Xã Tắc Đồ.

44. Tội Oán Trớ Chú Thuật.

45. ... 

46. Thập Bát Tầng A Tị Địa Ngục.

47. Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh.

48. Tuyệt Ám Thần Công.

49. Tử Khí Bất Diệt Công.

50. Thái Huyền Thần Tiêu Kinh,.

51. Tru Tiên Tử Hà Công.

52. Nhân Quả Công.

53. Long Bá Chân Thần Công.

54. Đại Diệt Tuyệt Thuật.

55. Thiên Đạo Quy Hư.

56. Đại Khô Thiên Thánh Thuật.

57. Đại Đạo Thiên Phạt.

 

~ Pháp dung hợp sáng tạo:

1. Cửu Long Trấn Thiên Quyền (Cửu Long Thần Biến Quyết + Sơn Hà Trấn Thiên Quyền)

2. Thiên Đạo Chân Công (Thiên Cương Thánh Thể Chân Công + Đấu Chiến Chân Công + Âm Dương Huyền Minh Chân Công)

3. Tru Tiên Kinh Hồng Kiếm (Kinh Hồng Thần Kiếm Quyết + Tru Tiên Quỷ Thần Kiếm)

4. Thiên Đạo Huyền Công (Thiên Đạo Chân Công + Huyền Dương Thần Kinh)

5. Thiên Đạo Vô Lượng Kinh (Thiên Đạo Huyền Công + Đại Nhật Vô Lượng Kinh)

6. Thiên Địa Tru Tiên Kiếm (Thiên Địa Kiếm Ý + Tru Tiên Kinh Hồng Kiếm)

7. Thiên Đạo Vô Lượng Dịch Kinh (Thiên Đạo Vô Lượng Kinh + Huyền Đô Dịch Kinh)

8. Tiêu Dao Tự Tại Thiên (Lăng Tiêu Thần Tông + Cửu U Tự Tại Thuật)

9. Dung hợp tất cả => Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh.

 

 

~ Truyền thừa: Kiếm Thánh, Hàng Long Đại Thánh, Hồng Huyền Đế, Đại An Thần Đế, Tru Tiên Đại Thánh, Lăng Tiêu Đại Thánh, Tuyệt Đế, Huyền Đô Đại Thánh, Tề Vân Đại Thánh, Tội Thánh, ...

 

~ Vũ khí: Pháp Khí -> Pháp Bảo -> ?

1. Thanh Quân Kiếm, ...

I. Bản nguyên bảo linh: Hoàng Nguyên, Huyền Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên, Đạo Nguyên Cửu Giai, Thiên Mệnh Đạo Linh.

+ Hạ phẩm -> Trung phẩm -> Thượng phẩm -> Tuyệt phẩm.

1. Thiên Cung Kích.

2. Thiên Hồng Kiếm.

3. Càn Khôn Phiến.

4. Luân Hồi Chung.

5. Lục Hợp Bát Hoang Tỉ. 

6. Thiên Đạo Ngự Long Quan.

7. Thúc Thiên Kim Lăng.

8. Trấn Thế Châu.

9. Thiên Linh Bảo Thể.

10. Kiếm Linh Bảo Thể.

11. Tám cái bản thân kiếp trước.

 

 

~ Cảnh giới:

I. Võ giả: Tam Lưu -> Nhị Lưu -> Nhất Lưu -> Tuyệt Đỉnh -> Võ Lâm Thần Thoại (Sánh ngang Dưỡng Khí cảnh)

II. Tiên giả:

1. Dưỡng Khí Cửu Tầng (Tinh Quái)

2. Tố Linh Cửu Tầng (Linh Yêu)

3. Linh Đan Cửu Tầng (Đại Yêu)

4. Huyền Tâm Cửu Tầng (Yêu Vương)

5. Ngưng Thần Cửu Tầng (ĐạI Yêu Vương)

6. Độ Hư Cửu Tầng 

7. Kim Thân Cửu Tầng 

8. Đại Thừa Cửu Tầng (Yêu Hoàng)

9. Niết Bàn Cửu Tầng 

10. Phá Thiên Cửu Tầng 

11. Thần Thông Cửu Tầng 

12. Đạp Tiêu Cửu Tầng 

13. Chân Hồn Cửu Tầng 

14. Thiên Địa Càn Khôn: Sơ kỳ -> Trung Kỳ -> Hậu kỳ -> Viên mãn.

Cảnh giới sau Thiên Địa Càn Khôn không miêu tả rõ ràng mà chỉ có cách gọi khác, các cảnh giới sau đều do main đi một con đường khác nên tự tạo ra cảnh giới khác và lấy đó làm tiêu chuẩn.

15. Thiên Đạo Sơ Nguyên Cảnh/ Đại Thánh/ Đại Đế: Hơn hẳn Đại Thánh, Đại Đế.

16. Thiên Đạo Chân Tiên/ Tiên Đình Tiên Thần.

17. Thiên Đạo Huyền Tiên/ Tiên Đình Chiến Thần.

18. Thiên Đạo Siêu Thoát.

 

# Đôi lời đánh giá: Có thể nhân vật chính trong bộ này là con cháu xa xôi của Hàn Tuyệt (Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Tiên Ngàn Năm) hoặc là con cháu xa xôi của Phương Lương (đồ tôn của Hàn Tuyệt). Cái hack Thiên Cung này có thể chính là Tạo Hoá Thiên Tuyển (chức năng hệ thống của Hàn Tuyệt) tạo ra, vì từ lúc Hàn Tuyệt có được Tạo Hoá Thiên Tuyển thì những ai có được tạo hoá thì đều có mệnh cách của nhân vật chính rồi.

Bonus: Hàn Tuyệt có xuất hiện trong bộ này với thân phận Tuyệt Đế.

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Từ khóa: phương vọng

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Lữ thiên thụ

đại hiền Lữ thiên thụ

Có thể là một nửa phân tách từ hệ thống baba của hàn, còn bị hắn có phải hậu nhân xa xôi của hàn tuyệt không thì gần như rất cao là không phải, vì hậu nhân của hàn tuyệt đa số đều sống ở ngoại thế thay vì là chung nguyên giới, nên khả năng cao là hằn chính hậu nhân của phương lương, vì phương lương đã siêu thoát, mang theo người thân tiến ra ngoài vị diện khám phá rồi

một tháng trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok