Sơ lược thông tin về Cố Thanh Phong trong Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma!

Lâm Bắc Phàm | | 7841

Review Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung Nhẹ nhõm

~ Main: Cố Thanh Phong.

~ Hack: Bị Yêu Ma Công Kích Liền Biến Cường Hệ Thống (Ma Chủ Căn Nguyên).

+ Phòng Ngự: Thi Mị, Thiết Giáp Thi, Kính Yêu, Bồ Yêu, Hồ Yêu, Hoả Nha Đạo Nhân, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Vạn Yêu Sát Trận, Thanh Lân Công Chúa...

+ Tinh Thần Lực: Nhãn Ma, ...

+ Lực Lượng: Hoè Thụ Yêu, Tượng Yêu, ...

+ Hoả Thuộc Tính: Bạch Cốt Yêu Hoả, Hoả Nha Đạo Nhân, ...

+ Độ Đậm Của Huyết Thống: Huyết Thần Tử, ...

+ Linh Hồn Lực: Huyết Ma Tàn Hồn, Huyết Ma, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, ...

+ Thuộc Tính Không Gian: Kính Yêu, ...

+ Độc Kháng: Ảnh Yêu, ...

+ Ảnh Thuộc Tính: Ảnh Yêu, ...

+ Thủy Thuộc Tính: Thủy Quỷ, ...

+ Mị Lực: Hồ Yêu, ...

+ Tuổi Thọ: Thọ Thiên Ma, ...

+ Thanh Âm Thuộc Tính: Tà Phật, ...

+ Tu Vi: Tà Phật, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Vạn Yêu Sát Trận, Thanh Ma Hoàng, Lục Ma Hoàng, Thiên Tượng Lão Tổ, Cấm Kỵ Đế Thi Kỳ Lân Cổ Hoàng, ...

+ Phong Thuộc Tính: Khiếu Nguyệt Ngân Lang, ...

+ Kim Thuộc Tính: Phệ Kim Thiền, ...

+ Thủy Thuộc Tính: Thanh Ma Hoàng, ...

+ Dương Khí: Bạch Hồ Hoàng Hậu, ...

+ Thể Chất: Thiên Tượng Lão Tổ, Xích Huyết Lôi Báo, Ma Nhân Lăng Phỉ Nhi, Quy Lai, ...

+ Thiên Đạo Bản Nguyên: Thiên Đạo Chi Yêu, ...

+ Thần Lực: Nhân Ma Mạnh Diễn, ...

+ Mị Hoặc: Nhân Ma Lăng Phỉ Nhi, ...

+ Tâm Ma Chi Lực: Tâm Thiên Ma, ...

+ Kiếm Ý: Đế Ma Kiếm, ...

+ Chúng Sinh Tà Niệm: Chí Nghiệt, ...

+ Dương Chi Pháp Tắc: Kỳ Lân Tử, ...

+ Nhược Thủy Kháng Tính: Hư Ngư, ...

+ Quỷ Đạo Pháp Tắc: Hồn Thiên Đế (Hình chiếu), Hồn Thiên Đế, ...

+ Kim Chi Pháp Tắc: Kim Hổ Đạo Nhân (Hình chiếu), ...

+ Cửu U Chi Đạo: Cửu U Thiên Đế, ...

+ Bản thân toàn bộ thuộc tính: Bản thân hình chiếu.

+ Pháp Lực: Tâm Chi Thiên Ma, ...

+ Tinh Cực Ma Hoả: Tinh Cực Tiên Vương, ...

+ Tinh Cực Pháp Tắc: Tinh Cực Tiên Vương, ...

+ Tiên Thiên Ngũ Sát Chi Lực (Kim, Mộc, Thủy, Hoả Thổ): Tiên Thiên Ngũ Hành Tinh Quái.

+ Tử Khí: Hắc Bạch Tử, ...

+ Chân Ma Chi Lực: Dạ Vô Ưu, ...

+ Cổ Thần Chi Lực: Cổ Thần, ...

+ Tai Kiếp Bản Nguyên: Tai Kiếp Hắc Liên, ...

+ Thiên Độc Chi Lực: Độc Ma, ...

+ ...

 

~ Thiên phú: (Chỗ lấy được)

1. Mình Đồng Da Sắt (Thi Mị) -> Kim Cương Thể -> Kim Cương Bất Hoại Chi Thân -> Hắc Long Bất Diệt Thân.

2. Huyễn Thị (Nhãn Ma).

3. Dốc Hết Sức Lực Bình Sinh (Hoè Thụ Yêu).

+ Dốc hết sức lực bình sinh: Một ngưu lực là 1000 cân, 9 ngưu chính là 9000 cân, một hổ chi lực là 8000 cân, lưỡng hổ chính là mười sáu ngàn cân, hợp chung một chỗ, dốc hết sức lực bình sinh chính là 2 vạn 5000 cân.

4. Khống Hoả (Bạch Cốt Yêu Hoả)(Bạch Cốt Thượng Nhân)-> Ngự Hoả -> Hoả Linh Thể -> Hoả Thần Thể 

5. Tai Thính Mắt Tinh (Huyết Ma).

6. Nghe Qua Không Quên (Huyết Ma).

7. Nội Thị (Huyết Ma).

8. Linh Đài Thanh Minh (Huyết Ma).

9. Linh Giác (Huyết Ma).

10. Huyết Mạch Giác Tỉnh (Huyết Thần Tử)-> Giao Long Huyết Mạch -> Hắc Long -> Ma Long.

11. Dị Độ Không Gian (Kính Yêu) -> (Thiên Đạo Bản Nguyên + Thanh Giới) -> Chưởng Trung Thế Giới -> Vạn Cổ Ma Vực.

12. Bách Độc Bất Xâm (Ảnh Yêu) -> Thiên Độc Bất Xâm -> Vạn Độc Bất Xâm.

13. Di Hình Hoán Ảnh (Ảnh Yêu).

14. Hô Hấp Thuật (Thủy Quỷ).

15. Khu Thủy (Thủy Quỷ).

16. Truy Hồn Thuật (Bồ Yêu).

17. Phá Vọng Chi Đồng (Thệ Thiên Ma).

18. Khế Ước Lời Thề (Thệ Thiên Ma).

19. Huyễn Thị (Nhãn Ma).

20. Kiến Thần Bất Phôi (Huyết Ma) (Linh Hồn Cực Hạn) -> Thần Hồn.

21. Tà Phật Ma Âm (Tà Phật).

22. Phản Thương (Nhím Tinh).

23. Huyết Nhục Biến Thân Pháp .

24. Huyễn Linh Thiên Ma Đồng.

25. Chưởng Ngự Ngũ Hành.

26. Chưởng Ngự Lôi Đình (Khiếu Nguyệt Ngân Lang).

27. Phong Thần Thể (Khiếu Nguyệt Ngân Lang).

28. Kim Linh Thể (Phệ Kim Thiền) -> Kim Thần Thể.

29. Thủy Linh Thể (Thanh Ma Hoàng) -> Thủy Thần Thể.

30. Thuần Dương Chi Thể.

31. Bảo Tượng Thể -> Thần Tượng Thể.

32. Bất Diệt Ma Hồn.

33. Phá Vọng Kim Đồng.

34. Chí Nghiệt: Hoá thành Chúng Sinh Tà Niệm.

35. Sinh Tử Huyền Diễm.

36. ...

 

~ Võ đạo cảnh giới: 1-2-3 (Sơ kỳ) 4-5-6 (Trung kỳ) 7-8-9 (Hậu kỳ)

I. Tiểu Thiên Thế Giới: Thanh Giới.

1. Thối Thể/ Tụ Khí Cảnh (Kiến Tập Trừ Ma Sứ)

+ Nguyên Khí.

2. Nội Khí Cảnh (Hoàng Giai Trừ Ma Sứ)

+ Nội Khí.

3. Chân Khí Cảnh (Huyền Giai Trừ Ma Sứ)

+ Chân Khí.

4. Cương Khí Cảnh (Địa Giai Trừ Ma Sứ)

+ Cương Khí.

5. Tiên Thiên Cảnh (Tông Sư/ Thiên Giai Trừ Ma Sứ)

+ Thiên Thiên Cương Khí.

+ Nửa Bước Hoá Long.

6. Hoá Long Cảnh (Đại Tông Sư/ Trừ Ma Chỉ Huy Sứ)

+ Hoá Long Chân Nguyên.

7. Thần Cảnh (Thần Hồn Cảnh)

 

II. Đại Thiên Thế Giới: Thương Minh Giới.

1. Cơ Sở Cảnh chia làm: Khí Hải, Hóa Long, Thần Hồn.

2. Thần Đan cảnh chia làm: Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên.

+ Ngưng Thần Đan (Nhân Địa Thiên)

3. Thiên Cảnh chia làm:

+ Thiên Nhân: Điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ Pháp Tướng. Thiên Nhân Ngũ Kiếp (Bí Phong Kiếp -> Âm Hoả Kiếp -> Thiên Lôi Kiếp -> Nhục Thân Kiếp -> Tâm Ma Kiếp)

+ Thiên Quân: Thiên Địa Quân Chủ.

+ Thiên Tôn: Thiên Địa Cùng Tôn.

+ Thiên Chí Tôn: 1 Tinh -> 9 Tinh -> Nửa bước Chuẩn Đế -> Chuẩn Đế.

+ Thiên Đế (Cực Đạo Lĩnh Vực): Hợp Đạo Thành Tiên.

 

III. Vĩnh Hằng Chân Giới.

1. Tán Tiên: Pháp Lực 1 Lượng Kiếp.

2. Chân Tiên: Chân Tiên Chi Khu.

3. Địa Tiên: Tiên Khiếu.

4. Thiên Tiên: Tiên Mạch.

5. Huyền Tiên: Tiên Tâm.

6. Kim Tiên: Tiên Cốt.

7. Đại La Kim Tiên: Đại Đạo.

8. Tiên Vương: Trảm Đạo.

+ Nửa Bước Tiên Quân: Thế Giới hình thức ban đầu .

9. Tiên Quân: Thế Giới Quân Chủ.

10. Tiên Tôn: Giới Vực.

11. Tiên Đế: Bản Nguyên.

12. Chủ Cảnh: Ma Chủ và Đạo Chủ ở cảnh giới này (Căn Nguyên).

 

~ Binh khí đẳng cấp:

1. Linh Binh cấp bậc: Hoàng - Huyền - Địa - Thiên - Thông Thiên.

2. Thần Binh (Thần Đan Cảnh): Hạ - Trung - Thượng - Cực - Vô Thượng.

3. Thánh Binh: Thiên Nhân

4. Đế Binh: 

5. Đạo Binh.

6. Tiên Binh.

 

~ Võ kỹ: Nhất Tự Phần Dương Kiếm, Nhất Tự Chúc Âm Kiếm, Thập Tự Minh Viêm Kiếm, Cưỡi Mây Đạp Gió, Đại Nhật Chân Viêm, Vô Lượng Gió, Lôi Long Ngâm, ... Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, Man Tộc Đồ Đằng, ...

 

~ Bí tịch: Thiết Bố Sam, Kim Chung Tráo, Thuần Dương Vô Cực Công, Long Thần Công, ...

 

~ Công pháp: Vạn Luyện Thiên Công, Cửu Thiên Du Long Bộ, Kiếm Điển (Đế Kinh), Phong Thiên Cấm, Tiên Ma Luyện Thể Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, Hoan Hỉ Thiền, Ngũ Dâm Ma Công, Đại Tiêu Hồn Pháp, Vạn Dục Ma Công, Thái Âm Quỷ Triện, Âm Ma Kinh, Cửu Thiên Đô Triện Âm Ma đại pháp, Cửu Tử mẫu Âm Ma Phệ Hồn đại pháp, Thiên Ma Liệt Hình đại pháp, Cửu U Chuyển Luân Đại Táng pháp, Độc Hình Tỏa Cốt Xuyên Tâm Tu La pháp, Cửu U ma công, Tu La ma công... Vũ Hoá Tiên Quyết, Vĩnh Dạ Nhiên Đăng Pháp, Bất Động Minh/ Ma Vương Thân, Tiểu Hư Không Độn, Hoá Tinh Đại Pháp, Đoạt Vận Chi Thuật, ...

 

+ Vô Cực Ma Công: Dung hợp thiên hạ Ma Đạo công pháp, ...

 

~ Vũ khí: Mộc Vương Kiếm, Vũ Thiền Kiếm, Thất Huyền Đỉnh, Chùa Châu, Thiên Hồ Chi Đồng, Nhạn Linh Đao, Diêm Ma Kiếm, Tru Tà Pháp Kiếm, Canh Kim Kiếm Hạp, Nghịch Lân Kiếm,... Vị Hồn Phiên,... Đế Ma Kiếm, Tiên Thiên Ngũ Sát Hồ Lô, Ngục Ma Kiếm, Minh Thần Mâu, Toả Tiên Liên, Cửu Thiên Huyền Băng Đống Linh Tuyết Hồn Băng Phách Hàn Quang Trụ (Hư Linh Thần Thiết), Già Thiên Tán, Huyết Nguyệt Phi Đao, Bá Dương Thiên Đao, Phục Thiên Ấn, Lục Thần Kiếm, Thất Long Cọc, Bát Môn Kim Quang Kính, Tứ Tượng Bàn Long Mang, Càn Khôn Tháp,.. Diệt Thần Mâu, Thất Linh Phiến, Thiên Đô Kiếm, Phật Tâm Đăng, Hư Thiên Đỉnh, Tinh Cực Châu, ... Côn Ngô Kiếm, Tiệt Thiên Xích, Thiên Tâm Đạo Kiếm, ...

 

~ Pháp môn: Huyết Ma 36 Pháp, ...

+ Giọt Máu Trọng Sinh 

 

~ Vật phẩm: Trừ Ma Lệnh, Huyễn Linh Quỷ Diện, Thiên Ma Huyết Thệ Quyển Trục, Biến Dị Đế Liễu Chi Tâm Lôi Kích Mộc, ... Hư Linh Thần Thủy, ...

 

~ Thân phận: Trừ Ma Sứ, Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, Yêu Ma Chi Chủ, Đại Viêm Vương Triều Hoàng Đế, Cố Sinh Huy, Thanh Giới Thiên Đạo Chưởng Khống Giả, Kiếm Môn Tiểu Sư Thúc, Kiếm Môn Đế Tử, Kiếm Môn Môn Chủ, Ma Tôn, Cố Lão Ma, Cố Thiên Đế, Khí Thiên Đế, Thiên Ma Giáo Giáo Chủ, Thiên Ma, Thương Minh Giới Thiên Đạo Chưởng Khống Giả, Thiên Ma Chi Chủ, Thiên Kiếp Đế Quân, Cố Đế Quân, Diệt Thế Ma Đế, Thanh Phong Đạo Nhân, Thiên Mệnh Chi Tử (Diệp Sở), Tiệt Thiên Đạo Tử, Tiệt Thiên Giáo Chủ, Vạn Ma Chi Chủ, Vạn Cổ Đệ Nhất Ma, Vẫn Tinh Uyên Chủ Nhân, ...

 

~ Toạ kỵ: Hoả Nha Đạo Nhân, Kỳ Lân Tử, ...

 

~ Thần thông: Kính Tượng Phân Thân, Pháp Thiên Tượng Địa, Tung Địa Kim Quang, Đạo Tâm Chủng Ma, Thôn Thiên (Thôn Thiên Huyền Quy Nhất Tộc), Thôn Thiên Phệ Địa, Minh Phủ Chi Thủ, Đại Hư Không Độn Pháp, Thiên Ngoại Phi Thiên, Quỷ Thần Tiếp Xúc, Khó Tránh Tai Kiếp, Sống Sót Sau Tai Nạn, ...

 

~ Đại Đạo: Ma Đạo, Tâm Chi Thiên Ma, Thệ Chi Thiên Ma, Thọ Chi Thiên Ma, Phệ Thiên Ma, Độc Đạo, Tai Kiếp, Huyền Minh, Vĩnh Hằng Ma Đạo, Luân Hồi, ...

 

~ Dị biệt: Kỷ Nguyên Chi Hoả, ...

 

~ Thể chất đẳng cấp: Phàm Thể -> Bảo Thể -> Linh Thể -> Thần Thể -> Thánh Thể -> Tiên Thể.

~ Thể chất: 

1. Giao Long.

2. Thiên Mệnh Dị Thể Thôn Thiên Ma Thể.

3. Hắc Long Bất Diệt Thân (Giao Long Huyết Mạch + Kim Cương Bất Hoại Thể + Giọt Máu Trọng Sinh)

+ Sơ Cấp -> Trung Cấp -> Cao Cấp -> Cứu Cực.

+> Bất Diệt Ma Long Thể.

4. Ma Long.

5. Hoả Thần Thể

6. Phong Thần Thể

7. Kim Thần Thể 

8. Thủy Thần Thể 

9. Ngũ Hành Thần Thể 

10. Vạn Độc Thể

11. Thuần Dương Chi Thể

12. Trấn Ngục Long Tượng Thể (Thần Tượng Thể + Bất Diệt Ma Long Thể)

+ Sơ Thành -> Tiểu Thành -> Đại Thành -> Viên Mãn.

13. Tiên Thiên Thần Thánh Thể (Phong thần thể dung hợp! Ngũ hành thần thể dung hợp! Tà Phật Ma Âm dung hợp! Phản thương thiên phú dung hợp! Huyết Nhục Biến Thân Pháp dung hợp! Huyễn Linh Thiên Ma Đồng dung hợp! Thuần Dương thể... . Thất Khiếu Linh Lung Thể) Trừ Long Tượng Trấn Ngục Thể, Khế Ước Lời Thề, Phá Vọng Chi Đồng.

+ Sinh mà làm thánh, chân chính thần linh, trước tiên ở tại thiên địa mà sinh thần thánh, đây là Tiên Thiên Thần Thánh.

+ Dung nhan bất lão, phi thiên độn địa, điểm thạch thành kim, cải tử hồi sinh, khô mộc phùng xuân, hô phong hoán vũ, bàn sơn đảo hải, ẩn thân xuyên tường, Đại Tiểu Như Ý, thiên biến vạn hóa .v.v.

14. Mị Hoặc Ma Thể/ Trảm Nữ Thần Thể 

15. Bất Diệt Kiếm Thể

16. Quảng Hàn Thánh Thể 

17. ... Hơn 1000 loại Thể Chất.

18. Hỗn Độn Thai -> Hỗn Độn Thể (Dung hợp thế gian thể chất)

19. Luân Hồi Tiên Thể

20. Vạn Kiếp Bất Diệt Thân 

21. Đại Đạo Độc Thể 

22. ...

 

~ Nữ nhân: Lý Minh Nguyệt (Thi Mị), Thương Tâm Nghiên (Cưới), Bạch Hồ Hoàng Hậu, Thanh Lân Công Chúa, Lăng Phỉ Nhi, Nam Cung Tuyết, Đoàn Vô Song, Lạc Ly, Thiên Nhã, Na Na, Tiêu Vi Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Tình, Diệu Hoa Tiên Tử, Cổ Linh Nhi, Khương Ly, Lạc Phi Nương Nương, Hi Hoà Tiên Hậu, Lưu Vân Tiên Vương, Lãnh Thi Tình, Nhan Linh Ngọc, Nhan Linh Tuyết, Mộc Vũ Hàm, Huyền Sương Tiên Quân, Mục Niệm Xảo, Lục Tuyết Vi, Lam Thải Điệp, ...

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Từ khóa: cố lão ma

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hoang

trích tinh Hoang

Nhìn bảng thông tin thôi đã đủ mệt mõi rồi :(((

10 tháng trước

Lâm Bắc Phàm

huyền mệnh Lâm Bắc Phàm

Đúng là mệt mỏi thật kaka.....................

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok