Tu Tiên Chính Là Như Vậy tổng quan

Lâm Bắc Phàm | | 944

Review Huyền huyễn Hệ thống Hậu cung Hắc thủ sau màn

~ Main: Lục Bắc.

~ Hack: Biến dị bảng thông tin trò chơi NPC mô bản (Đại Thiên Tôn tàn hồn mệnh cách)

~ Tông môn: Đỉnh Tam Thanh - Vũ Hoá Môn.

+ Sư tổ: Mục Ly Trần (Thiên Kiếm Tông).

+ Sư phụ: Mạc Bất Tu (Vũ Hoá Môn - Sư phụ danh nghĩa/ công cụ của Vạn Đạo Chi Sư).

+ Chân chính sư phụ: Vạn Đạo Chi Sư - Cố Hoài (Đại Thiên Tôn nguyên thần chuyển thế thân).

+ Khác: x5 Hồ Ly (Hộc Thanh, Hộc Âm, Hộc Dao, Hộc My, Hộc Ốc), Xà Uyên, Xà Tỷ, Triệu Thi Nhiên, ..v.v.

+ Bọn người chơi.

+ Đệ tử: Tiểu Phượng Tiên (người chơi Trang Tuyền), Xương Thanh Vũ (Vô Lượng Kiếm Phái).

+ Huyết thệ: Đồ Uyên, Hướng Mộ Thanh.

 

~ Thân phận: Vũ Hoá Môn đệ tử, Vũ Hoá Môn chưởng môn đệ nhị, Ninh châu Đinh Lỗi, Tiểu sư đệ, Tiểu sư thúc, Tiểu Lục Bắc, Lục chưởng môn, Thôn trưởng, Huyền Âm Ti thanh vệ, Hồ Tứ, Hoàng Cực tông Hoàng Hạ, Khu Ma tiểu năng thủ, Huyền Âm Ti tử vệ, Hoàng Cực Tông thống lĩnh, Lục đại nhân, Lục tử vệ, Hiệu trưởng Cao, Mã mỗ, Lâm Dũ, Lục sư muội (bí cảnh biến đổi giới tính), Lăng Tiêu Kiếm Tông đệ tử đời ba, Lâm Bất Yển, Thiết Kiếm Minh đệ tử tinh anh, Nhạc Châu Lâm Mỗ, Trảm mỗ Trảm Nhạc Hiền, Bất Hủ Kiếm Chủ đệ nhị, Thiên Kiếm Tông tông chủ đời hai, Khí Ly Kinh truyền nhân, Lão gia, Thiên Ma chuyển thế, Đa Bảo Đạo Nhân, Thủ tín tiểu lang quân, Triệu Vô Tà, Thiên Ma Đại Thần, Đại Vương, Lục tông chủ, Phò mã gia, Lục tiên sinh, Mực, Tâm Nguyệt Hồ, Hắc Vũ đại vương Ân Thọ, Âm Dương Đạo bát trưởng lão, Âm Dương Đạo đạo chủ, Tạo Hoá Lão Quân, Vô Lượng Kiếm Phái Thiên Minh Tử, Người thủ mộ Bắc phương Huyền Vũ, Bằng Ma Vương, Kim Cang Long, Thiên Ma Chi Chủ, Bạch Hổ, Nhân Chí Thánh, Khổng Tước Yêu Vương Khổng Kỵ, Yêu Hoàng đệ nhị, Thái Ám Yêu Vương/ Yêu Hoàng, Thái Ám bệ hạ, Chiêu Tần Khương Tố Tâm, Chuẩn Đề đạo nhân, Tây Phương Giáo nhị giáo chủ Chuẩn Đề, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Chúa Công, Tam Túc Kim Ô Thái Tố, Đại Hiền Chí Thánh, đời thứ nhất Yêu Hoàng Thái Tố, Thái Các, Đại Thiên Tôn, Một thế vô địch, Địa Tàng Vương (Thực Nhật Đại Ma Phật pháp tướng), Ứng Long đời thứ ba, Thiên Đế Lục Bắc, Đại La Thiên Đế, Trụ Vương Lục Bắc, Nhân Vương, Tiệt Giáo nhị giáo chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Bắc ca, Lục Áp, Bảng nhất đại ca, Lục Thiên Đế, Thiên Đế Đại Thiên Tôn, Ma Đế, Ma Đế Đại Thiên Tôn.

+ Thái Thượng Khai Thiên Chấp Phù Ngự Lịch Hàm Chân Thể Đạo Kim Khuyết Vân Cung Cửu Khung Ngự Lịch Vạn Đạo Vô Vi Đại Đạo Minh Điện Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Xá Tội Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế.

(Vạn Yêu Quốc trải qua 10437 năm, ngày mùng 8 tháng 10, Yêu Hoàng Thái Ám đăng cơ.)

 

~ Nhân mạch: Bạch Cẩm, Chu Nhan, Vệ Mậu, Đinh Lỗi, Chu Bột Hải, La Ban, Xà Uyên, Xà Tỷ (Rắn vảy vàng nhỏ), Lâm Dũ, Hồ Tam, Vệ Dư, Hồ Nhị, Mộc Kỷ Linh, Chu Tề Lan, Bạch Ngu, Vũ Thao, Lữ Bất Vọng, Lâm Bất Yển, Trần Huyền Bân, .v.v.

~ Nghĩa: 

+ Nghĩa mẫu: Hồ Ế (Hồ Nhị).

+ Đại ca: Hồ Triều (Hồ Tam).

 

~ Hậu cung: 

Oa Hoàng Cung: Xà Uyên, Xà Huyên.

Lệ Loan Cung: Hàn Diệu Quân.

Phụ Diệu Cung: Nhan Tiếu Sương.

Kinh Thượng Cung: Lý Thái Thanh.

Ngoan Thạch Cung: Chu Tu Thạch.

Yêu Hoàng Cung: Hoàng Ngu.

Vật Vong Phong: Bạch Cẩm.

....

Bạch Cẩm (Lăng Tiêu Kiếm Tông sư tỷ/ Tiệt Giáo Vân Tiêu), Xà Uyên + Xà Huyên (Yêu tu + Rắn vảy vàng nhỏ/ Phong Thần Nữ Oa), Triệu Thi Nhiên (Cửu Trúc sơn một trong/ Phong Thần Thạch Cơ), Chu Tề Lan (Võ Chu công chúa/ Tiệt Giáo Quỳnh Tiêu), Bạch Ngu, Trảm Hồng Khúc, Lý Thái Thanh (Đế sư thái phó/ Tiệt Giáo Bích Tiêu), Hàn Diệu Quân (Lệ Loan Cung cung chủ), Nhan Tiếu Sương (Phụ Diệu Cung cung chủ), Hoàng Ngu (Phượng Hoàng tộc/ Vạn Yêu Quốc Yêu Hậu), Hoàng Tiêu (Phượng Hoàng tộc tộc trưởng/ Hoàng Tuyền giới Vạn Yêu Quốc Yêu Hậu), 

Bộ Tử Sư (Nhân tộc Thánh Địa sứ giả), Chu Tu Thạch (Võ Chu 800 năm công chúa/ Phong Thần Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh), Triệu Vô Ưu (Huyền Lũng Quốc quan ngoại giao), Cổ Tâm Lệ (Hùng Sở quan ngoại giao), Liêm Lâm (Thiên Kiếm Tông Cửu Kiếm), Đồ Uyên (Ma Hung một trong), Cổ Mật (Cổ Điêu), Quỹ Tất (Hồ Ly), Thận La (Thận Long), Hồ Loan (Hồ Ly), Lâm Cư Thủy/ Thanh Long (Nguyên thần bị Cơ Hoàng chia làm đôi), Hoàng Chí (Cận vệ Hoàng Ngu), Tạ Vân Linh (Tiền nhiệm Phụ Diệu Cung cung chủ), Hàn Túc Nhạn (Tiền nhiệm Lệ Loan Cung cung chủ), Thi Khí (Hoàng Tuyền Giới đạo chủ), Hoá Ma đạo chủ Tiêu Phù Anh/ Nguyệt Quang Tuệ Quang Bồ Tát (Hoàng Tuyền Giới đạo chủ), Thiên Ma đạo chủ Nghiêm Huân/ Nhật Quang Lưu Ly Bồ Tát (Hoàng Tuyền Giới đạo chủ), Càn Nguyên đạo chủ (Hoàng Tuyền Giới đạo chủ), Cố Trường Thanh (Càn Nguyên Quốc quốc chủ), ...

+ Hơn vạn năm trước ở thời kỳ Yêu Hoàng Thái Tố: vô số.

 

~ Kỳ thư: Thai Tức Bổ Khí Quyết.

~ Vật phẩm: Vũ Hoá Môn Chưởng Môn Ấn, Đạo Tàng, Quyền Phổ, Địa Cung chìa khóa, Phá trận la bàn, Long huyết, Thiên Bằng huyết, Lưỡng Nghi Thần Đạo Thư, Kim Thương 81 Thức, Kỳ Lân huyết, ... (Vô số), Cửu Kiếm Kiếm Ca, Thiên Trì Thần Chú Kinh, Thập Di Kiếm Điển, Các nước kiếm thuật tạp phú, Kiếm Sắt Khí Ly Kinh, Hướng Thiên Cửu Vấn, Tàng Tinh Quyết, Cửu Diệu Đạo Thư, Quan Minh Sách, Bổ Thiên Thuật, Âm Dương Đại Diễn Thuật, Đạo Tiệt Phổ. . .

 

~ Lĩnh ngộ/ học tập: vô số, bên dưới là nổi bật.

+ Định Toạ Hô Hấp Pháp, Dưỡng Khí Ích Thọ Pháp, Trảm Ma Kinh, Hoàng Cực Dưỡng Đan Yếu Thuật, Trảm Trận Đao Pháp, Hưu Cảnh Phá Trận Pháp, Bát Tí Quyền, Trảm Ma Ý Chí, Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục, Trận Đạo Giản Chương, Nuôi ong lấy mật pháp, Khai Quy Dưỡng Sinh Thuật, Ngũ Hành Diễn Mệnh, Bát Toả Kỳ Môn Đồ, Thái Âm Sát Thế Đạo, Thanh Khâu Tả Trận/ Phú Thiên, Ất Mộc Sinh Liên Dưỡng Đan Bí Thuật, Lục Dương Bính Hoả Đoán Khí Thuật, Thanh Khâu Hữu Trận/ Phú Thiên, Bộ Bộ Sinh Liên Pháp, Thiên Thư, Tiệt Ma Phổ, Bất Hủ Kiếm Điển, Thái Dương Nghịch Thế Đạo, Cửu Tái Hành Khí Pháp, Thực Nhật Đại Ma Phật Thuyết Vô Lượng Tâm Kinh, Thiên Cương Chiến Pháp, Kim Đan Thăng Tiên Quyết, Nguyên Khí Kỳ Mạch Tị Ách Chân Kinh, Lưỡng Nghi Đại Động Kinh, Thái Sơ Thần Đạo Kinh, Thiên Đạo quy tắc, Vô Tự Tâm Kinh, Thái Hư Vô Tự Tâm Kinh, Nguyên Thủy Thượng Khí Âm Dương Phú, Ngọc Hư Thần Đạo, Khởi Nguyên Đạo Giải, Tinh Đấu Đại Trận, Liệm Thi Đạo, Trang Tạng Đạo, Điểm Tình Đạo, Tam Thiên Quy Nguyên Thuật, ...

Tây Phương Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, Đông Phương Thanh Đế Đại Đạo Kinh, Bắc Phương Huyền Tôn Đại Đạo Kinh, Nam Phương Xích Quân Đại Đạo Kinh, Trung Cung Hoàng Đế Đại Đạo Kinh, Tố Sắc Nhất Khí Hoá Dực Đồ.

 

~ Pháp bảo: Vô số (bên dưới là một số nổi bật)

1. Diễn Yêu Tháp (Ngưng Luyện Pháp Bảo): Cường hóa huyết khí, gia tăng ?% -> ?% cơ sở phòng ngự, Luyện Huyết thành Yêu, phá mệnh đặc biệt, diễn thân 3\3.

2. Thổ Hành Châu.

3. Huyền Chúc Cung vs Huyền Khuyết Tiễn.

4. Song Huyền Bảo Đồ.

5. Âm Dương Nhị Khí Bình.

6. ..v.v.

7. Bích Ngọc Hồ Lô + Tiên Thiên Kim Tinh -> Trảm Tiên Phi Đao.

8. Tử Tiêu Tháp 

9. Khô Thiền Chuông.

10. Thượng Thanh Kiếm, Thanh Nhị Đăng.

11. Phiên Thiên Ấn.

12. Phương Thiên Hoạ Kích, Trảm Yêu Kiếm.

13. Kiếm Hạp.

14. Trường Sinh Ấn: Trường Sinh Ấn lưng khắc ngũ lôi phương pháp, phân biệt là Đông Phương Thanh Lôi, Tây Phương Bạch Lôi, Bắc Phương Hắc Lôi, Nam Phương Xích Lôi, Trung Ương Hoàng Lôi, đơn giản đến nói, chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ lôi. Thường nói trời đánh ngũ lôi, chỉ chính là cái này ngũ lôi.

15. Tinh Thần Phiên

16. Phược Long Tác

17. Thập Nhị phẩm Kim Liên (Ngưng Luyện Pháp Bảo)

18. Âm Dương Nhị Khí Đồ

19. Âm Dương Tạo Hoá Đồ (Song Huyền Bảo Đồ + Âm Dương Nhị Khí Đồ)

20. Hận Thiên Sách Cung 

21. Huyền Vũ Đỉnh

22. Yêu Hoàng Đồ

23. Bắc Phương Huyền Vũ Đại Đế Trấn Yêu Văn Sách

24. Yêu Hoàng Chung 

25. Thất Bảo Diệu Thụ

26. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ (+ thêm 4 sắc = ngũ sắc kỳ)

27. Hoàng Tuyền Sinh Tử Môn 

28. Thần Đạo Mục Lục

29. Phong Thần Bảng (Thiên Thư)

30. Đả Thần Tiên 

31. Thiên Đế đại ấn

32. Càn Khôn Xích, Tử Kim Bát Vu, Khổn Tiên Thằng, Trường Hồng Tác. . .

 Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, Âm Dương Kính, Thái Cực Phù Ấn. . .

 Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, Hỗn Nguyên Phiên, Mạc Tà bảo kiếm, Toàn Tâm Đinh. . .

 Hỗn Nguyên Kim Đấu, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Cửu Long Thần Hỏa Tráo, Trảm Tiên Phi Đao. . .

 Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Chiêu Yêu Phiên, Phiên Thiên Ấn. . 

Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, . . .

 

~ Tiểu thế giới mở lúc Luyện Hư.

~ Binh khí: Tố Trần Kiếm, Hắc Ma Đao, ...

~ Hoá thân:

A. Thiên Bằng (Yêu) -> Kim Sí Đại Bằng -> Phượng Hoàng.

+ Kỹ năng: Ưng nhãn, Hoá yêu, ...

B. Côn Bằng (Yêu).

+ Kỹ năng: Hoá Yêu, Thôn Thiên, ...

C. Tam Túc Kim Ô (Yêu): Thái Tố Yêu Hoàng.

 

 

~ Thiên phú thần thông: 

1. Thần Tốc: tốc độ thuộc tính tại vốn có cơ sở bên trên gấp bội.

2. Thần Uy: đến từ đỉnh chuỗi thực vật áp chế, bắt giữ phạm vi 1- 100 người, huyết mạch không kịp người, một khi phán định, không nhìn cảnh giới đẳng cấp, toàn thuộc tính suy yếu 50%

3. Thần Nhãn: Nhìn thấu, dự phán, tiên tri.

4. Thần Linh: Đến từ Kim Sí Đại Bằng thiên phú thần thông, có thể làm hạ cấp Yêu tộc mở linh trí, cũng giúp đỡ rút đi yêu thân, là đại lượng chế tạo tiểu đệ bạo binh thần kỹ.

5. Thao Tinh.

6. Tinh Chủ.

7. Đại Thần Chi Mệnh: Thần thông của ngươi không người có thể địch, vua của ngươi mệnh hoàn vũ đều là tôn, ngươi vĩnh viễn so đối thủ càng nhanh càng mạnh, ngươi chính là thiên mệnh.

8. ...

 

 

~ Thần thông: Thiên Quy Huyền Giám Đại Điều Thủ, Xu Cát Tị Hung, ...

 

~ Tiểu đệ yêu tộc: Tiểu Toàn Phong, ...

~ Khôi lỗi: Trí Uyên, Ân Thọ (Hắc Dực Kim Nhãn Điêu -> Kim Sí Đại Bằng: Bằng Ma Vương).

 

~ Kỹ năng:

1. Huyết Nộ: Tinh thần hệ chủ động kỹ năng công kích, bắt giữ phạm vi 1-> 10 người, mỗi giây tiêu hao lượng lớn tu vi, đổi lấy cường đại uy hiếp hiệu quả, một khi phán định thành công, mặt trái BUFF gia thân, có thể giảm xuống đối thủ toàn bộ thuộc tính cơ sở. Nói cách khác, hắn bên này trừng cái mắt, đối diện lực lượng, tốc độ, tinh thần toàn diện trượt, tu vi, HP các loại điên cuồng rơi, nếu là đẳng cấp chênh lệch to lớn, chỉ có thể mặc cho hắn mở thành đủ loại tư thế xâm lược.

2. Ám Triều: Hiệu quả cùng loại súc khí + bạo kích, giống như trên, dùng cao tiêu hao mang đến cao tổn thương.

3. Hồi Tưởng: Tu vi không đủ 30% tình huống dưới, lực lượng, tốc độ thuộc tính gấp bội, HP không đủ 10%, mỗi giây khôi phục tổng lượng 10% sinh mệnh, tiếp tục thời gian năm giây, kỹ năng khoảng cách 24 giờ. Chú thích: Này kỹ năng không thể thăng cấp.

4. Huyết Sào: Tiêu hao lượng lớn tu vi, mới tươi huyết dịch làm dẫn, ngẫu nhiên thu hoạch đối phương một loại kỹ năng, xác suất thành công 30%, có thể gỡ ra, tạm tồn 1 \2. Ngẫu nhiên thu hoạch kỹ năng lúc, như kỹ năng của đối thủ đẳng cấp cao hơn Huyết sào, thu hoạch kỹ năng đẳng cấp phán định vì Huyết sào trước mắt đẳng cấp, như thấp hơn huyết sào, kỹ năng đẳng cấp thì lấy đối phương làm chuẩn. Ngươi kỹ năng không tệ, một giây sau chính là ta!

5. Linh Huyễn + Hình Huyễn.

6. Thiên Khí: Thiên Khí người, không ngừng vươn lên, tâm như bàn thạch, mới có thể không sợ sệt, hết thảy tu hành cần thiết kinh nghiệm giảm bớt 10%. Chú thích: Này kỹ năng không thể thăng cấp.

7. Dục Hoả 

8. Trường Trùng Kiếm Ca 

9. Ngũ Hành Luân 

10. Phong Lôi Động 

11. Ngũ Thương Ngũ Yêu 

12. Thiên Địa Bát Mệnh 

13. Tiên Thiên Nhất Khí (11+12): Tiên Thiên Nhất Khí, sinh từ hư vô, một mạch hóa hai, âm dương hợp ba.

14. Ngự Kiếm Thuật

15. Thôn Thiên 

16. Kiếm Thể: Lấy kiếm khí tôi thân, đao thương bất nhập, nước lửa khó thương, có thể thân hóa kiếm, nhất lực phá vạn pháp, giảm bớt 50% vật lý tổn thương.

17. Kiếm Tâm (Bị động): Lấy tâm hóa kiếm, dũng cảm tiến tới, thà gãy không cong, bất khuất, giảm bớt 50% tinh thần tổn thương, đột phá đại cảnh giới lúc giảm bớt 80% điểm kinh nghiệm.

18. Trường Trùng Kiếm Ý: Trời cao vô hạn, vô cùng vô tận, "đại doanh nhược trùng", nó dùng bất tận. Lấy khiêm tốn hòa bình tâm, ngự đạm bạc hư tĩnh ý, diễn quỷ thần khó lường chi kiếm, gia tăng 300% kiếm chiêu lực sát thương.

19. Độn Không 

20. Độn Địa

21. Mị Hoặc 

22. Duyên Thọ

23. Vọng Thuật 

24. Đồ Long 

25. Văn Vũ Hoả

26. Uyên Nhiên Kiếm Ý

27. Bất Hủ Kiếm Ý (Trường Trùng, Uyên Nhiên, Trường Thanh, Phá Tiêu, Vong Tình, Diệt Ngã, Vô Tướng, Vấn Tình, Vô Lượng): Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt; kiếm tâm bất tử, kiếm thể bất hủ; uy áp Cửu Kiếm, là Kiếm đạo vô song người, gia tăng 5000% kiếm chiêu lực sát thương.

28. Trích Trần 

29. Tẩy Tủy Kinh

30. Bộ Bộ Sinh Liên Pháp

31. Đại Phật Phục Ma Đồ

32. Bạch Hổ Sát: Bạch Hổ người, phía tây bạch ngọc, vì Canh Tân Kim. Canh kim nặng nề uy mãnh, tân kim cứng rắn sắc bén, hợp tức là sát, chỉ có tiến không có lùi.

33. Khổ Minh Tam Tuyệt: hủy thân, toái tâm, táng hồn, cảnh khổ không nơi nương tựa, Minh Thổ không đường, chém tận giết tuyệt không lưu chỗ trống.

34. Thanh Long Ngự: Thanh Long người, phương đông Thương Long, vì Giáp Ất Mộc. Giáp Mộc là dương, Ất Mộc là âm, âm dương hợp ngự, đến sinh cơ vô hạn.

35. Huyền Vũ Cương: Huyền Vũ người, phương bắc Huyền Minh, vì Nhâm Quý Thủy. Nhâm Thủy dâng trào khuấy động, Quý Thủy nhuận vật im ắng, lợi vạn vật mà không tranh.

36. Chu Tước Hành: Chu Tước người, phương nam dài rời, vì Bính Đinh Hỏa. Bính Hỏa chói lọi viêm rực cháy, tại bầu trời là mặt trời, trên mặt đất vì lò; Đinh Hỏa trăng sao ánh sáng, vạn vật chi tinh, văn minh hình dạng.

37. Kim Thi Phi Thiên Quyết 

38. Phược Địa: chỉ đất thành thép, đối với độn địa thuật có miểu sát cấp bậc áp chế hiệu quả, cầm này kỹ năng người, gặp được thi triển ngũ hành thổ độn pháp địch nhân, cơ bản muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy.

39. Di Sơn: di sơn đảo hải mặt chữ ý tứ.

40. Thuần Long 

41. Sư Hống

42. Long Tượng 

43. (Kỹ năng mở càn khôn giới)

44. (Lặp lại)

45. Trường Thanh Kiếm Ý: Trưởng giả hậu đức, nhìn đỉnh điểm cùng trời bình, xanh người sinh vậy, chí cao vĩnh thế tồn. Trời cao tùng xanh, mặc cho dài không ngắn, gia tăng 200% kiếm chiêu lực sát thương, giảm bớt 30% kiếm chiêu kỹ năng tiêu hao pháp lực.

46. Phá Tiêu Kiếm Ý: Phá người vô hậu, dũng vào không lui, suy bên trong cầu thắng, vứt bỏ bên trong cầu cứng. Lòng cao hơn trời, kiếm không gì không thể chém, gia tăng 400% kiếm chiêu lực sát thương.

47. Hái Dương Bổ Âm (không luyện)

48. Ứng Long Tụ: Ứng Long người, trung ương Hoàng Long vậy, vì Mậu Kỷ Thổ. Mậu Thổ kiên cố nặng, tức bên trong lại chính, Kỷ Thổ ti ẩm ướt, công chính súc tàng, tụ vu trung ương, hậu tái vạn vật

49. Thiên Chi Tứ Linh: lấy Trung Ương Mậu Kỷ Thổ làm căn cơ, lập trung cung, tuần bốn mùa hành cung, đông tây nam bắc tổng số vì hai mươi tám.

50. Ngũ Hành Ngũ Tượng: lấy Trung Ương Mậu Kỷ Thổ làm căn cơ, ngũ hành tất cả bày tỏ một tượng, ngũ tượng tất cả bày tỏ một hành, sinh sôi không ngừng, diệu dụng vô tận.

51. Vong Tình Kiếm Ý

52. Phật Cốt Xá Lợi 

53. Tam Thiên Thân 

54. Vọng Tâm Thiên: Tụ thái âm lực lượng, miễn sương hàn nỗi khổ, dưới ánh trăng Tiên, Thiên Nhân phong thái.

55. Cô Tâm Thiên: tinh thần thuộc tính tại vốn có cơ sở bên trên lật bốn lần

56. Thiên Địa Nhất Thể

57. Vật Ta không hắn

58. Âm Dương Luyện Hoá Chi Thuật 

59. Diệt Ngã Kiếm Ý: Ta vì thiện, thế đều là ác, ta vì ác, thế đều là thiện, thế gian như không có ta, từ đây là Hỗn Độn. Hồng trần đều là người vô tình, bằng vào ta là nhất, cho nên thiên hạ không gì không thể chém đồ vật, giảm xuống 50% nhập ma phong hiểm, giảm bớt 50% tinh thần tổn thương.

60. Vô Tướng Kiếm Ý: Vô hình vô tích không thể tên, vô tướng vô dáng gọi là hốt hoảng, vô sắc vô vị chỗ nào cuối cùng, vô thường vô định về không có gì, gia tăng 200% kiếm chiêu lực sát thương, giảm bớt 50% kiếm chiêu kỹ năng tiêu hao pháp lực

61. Tiên Thiên Kiếm Thể: Lấy thân là kiếm, hậu thiên ngược Tiên Thiên, diệu dụng vô tận, có thể phá vạn pháp. 

62. Kiếm Phách: Lấy Thần làm kiếm, thân này làm kiếm, ngự vạn kiếm tại một lòng, không phải Kiếm đạo người chân thành không thể được, gia tăng kiếm chiêu chuyển vận 200%, giảm bớt kiếm thuật kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm 50%.

63. Thủy Kinh phân thân 

64. .... (Vô số công pháp kỹ năng thu thập được)

65. Âm Dương Ly Hợp Thuật: Thiên Hành Kiện, địa thế khôn, Âm Dương hòa hợp, thiên thanh địa ninh.

66. Vô Lượng Kiếm Ý: Cứu cực vô hạn, không thể thành, không thể hết, không cách nào cuối cùng, không cách nào gần, cầm kiếm hỏi vô lượng, đời này không có tận cùng, gia tăng 500% kiếm chiêu lực sát thương, giảm bớt 50% kiếm chiêu kỹ năng tiêu hao pháp lực.

67. Vấn Tình Kiếm Ý: Tình giả, sướng vui giận buồn; tình giả, nghị nghĩa vận tính; tình giả, dục vọng vậy. Người cầm kiếm tận tình, người cầm kiếm ức tình, người cầm kiếm vấn tình, có hỏi mới có thể có, giảm xuống 50% nhập ma phong hiểm, giảm bớt 50% tinh thần tổn thương, giảm bớt 50% kiếm chiêu kỹ năng tiêu hao pháp lực.

68. Bất Hủ Kiếm Điển (Bất Hủ Kiếm Thuật, Bất Hủ Kiếm Thể, Bất Hủ Kiếm Ý, Khí Kiếm Pháp)

69. Ma Bên Trong Có Ta: Lấy ma thân làm việc thiện, lấy Phật thân làm ác, ai ma ai Phật? Ma Bên Trong Có Ta, ta chính là ma, lấy khôn cùng phật pháp ngự khôn cùng ma niệm, xuống địa ngục mới biết Địa Ngục. . .

70. Thiên Thư: Chấn, Tốn, Nhật, Tinh, Lực, ...

71. Tiên thiên thổ nạp pháp: Tùy tâm phương pháp, tùy thân hành động, thổ nạp hô hấp vốn là trạng thái bình thường, không cần câu nệ tại tình thế. . .tổng kết nó ý, là một môn tu thân dưỡng tính luyện thể pháp môn. Không cần tận lực tu hành, mỗi một lần hô hấp đều là một lần tinh luyện, dẫn linh khí nhập thể, tán trọc khí ra, tuần hoàn qua lại, rút đi ngày kia nhục thân, thẳng vào Tiên Nhân chi Thể.

72. Phân Quang Kiếm Ý

73. Sát Tâm Thiên: lấy giết chóc chi đạo, vùi lấp nguyên thần tại tuyệt cảnh.

74. ? Đao Ý

75. Thần Tiêu Kiếm Ý

76. Giáng Khuyết Kiếm Ý

77. Vứt bỏ ma, Trảm hồn, tính nhẩm thuật.

78. Xích Dương Thiên: vì tịnh thân, tịnh tâm, tinh khiết hồn, ba tinh khiết lửa.

79. Ngũ Hành Kiếm Ý

80. Cầu Ma Tâm Thuật 

81. Nhật Thực Ma Tâm

82. Sinh Tử Luân Ấn

83. Tinh đấu trận pháp 

84. Tịnh Thế Thiên: Tụ thái dương lực lượng, miễn mặt trời sáng chói độc, nhật cung đông quân, mộ đạo chính trung, ngày sau gia tăng toàn kỹ năng chuyển vận 20%.

85. Tán Thần Quyết 

86. Phụ Âm Bão Dương

87. Vô Lượng Ma Tâm 

88. Đại Nhật Như Ma 

89. Thiên Nhân Hợp Nhất: Thiên địa cũng ta, vạn vật làm một, tâm này hợp thiên địa, thiên địa hợp nhất, gọi là thiên nhân hợp nhất.

90. Ma Tâm Xá Lợi.

91. Nguyên Thủy Thượng Khí Âm Dương Phú 

92. Nguyên Thủy Thượng Khí 

93. Vẽ rồng điểm mắt

94. Phượng Hoàng Thánh Tiễn Bí Pháp, Âm Dương Hoá Sinh Chi Thuật, Âm Dương Tiên Thiên Chi Thuật, Thiên Yêu Diệt Thế Lục, x50.

95. Tố Nguyên 

96. Thiên Địa Chi Mộ

97. Trảm Yêu Đài 

98. Tru Tiên Kiếm 

99. Nhất Nguyên Chân Hư Ấn

100. Thiên Yêu Phệ Thần Pháp

101. Tru Tiên Kiếm (khác)

...... (Sau khi giải toả tư chất thì lĩnh ngộ vô số)

102. Thái Hư Pháp Ấn 

103. ...

 

 

 

 

~ Thể chất: Sơ Hào (vị Quyết Âm), Thiếu Âm (vị Hai Hào), Thiếu Dương (vị Tứ Hào), ...

~ Trận doanh: Võ Chu, Đăng Thiên Môn, Huyền Âm Ti (Huyền - Tử - Thanh - Kim - Ngân), Núi Cửu Sơn, Hoàng Cực Tông, Thiết Kiếm Minh, Lăng Tiêu Kiếm Tông, ...

~ Ma niệm: Trảm Ma Kinh chém ra 3 đạo.

1. Lục Nam (Vực Ngoại Thiên Ma - Thập Mục Đại Ma)

2. Lục Đông (Vực Ngoại Thiên Ma - Đại Ma Thần tứ tướng) - bám thân Cổ Tông Trần (Phật) - Đại Hắc Ám Phật - Đại Hắc Thiên - Tiếp Dẫn Phật Chủ.

3. Lục Tây/ Hình Lệ (Vực Ngoại Thiên Ma - Hắc Ám Ma Thần) - Đại Hoan Hỉ Phật - Bắc Âm Phong Đô Đại Đế.

4. Nguyên Thần Ma Tướng - Lý Thái Thanh (mượn)

 

 

~ Bảng thông tin: 

- Tính danh: Lục Bắc

- Chủng tộc: Nhân tộc

- Mô bản: NPC

- Đẳng cấp: Thiên Đạo.

- Kinh nghiệm: ?

- Tu vi: ? 

- Sinh mệnh: ?

- Chủ chức nghiệp: Đạo tu, Ma tu, Yêu tu, Phật tu.

- Phó chức nghiệp: Nông dân, Luyện đan sư, Thợ rèn, Trộm mộ, Trận pháp sư, Thương nhân, Kiếm đạo tông sư, người làm vườn, hoạ sĩ, côn pháp, quyền pháp, trù nghệ, may vá, điêu khắc, chăn nuôi, thư pháp, Trích tinh sư, cầm đạo, trà đạo, kỳ đạo, ...

- Thuộc tính: Lực lượng, tốc độ, tinh thần, sức chịu đựng, mị lực, may mắn.

- Đánh giá: Phiền phức trong lòng, cái này có cái gì tốt đánh giá!

+ Điểm thuộc tính, điểm kỹ năng.

 

 

~ Cảnh giới: 

I. Tu vi: Tiên Thiên cảnh siêu phàm thoát tục, Tích Cốc, bụi bặm không gia thân; Hóa Thần cảnh gãy chi trọng sinh, có thể thuyên chuyển bộ phận thiên địa lực lượng; Luyện Hư cảnh nguyên thần nhập thánh không hủy, tập thiên địa xu thế, tự thành một phương tiểu thế giới; Hợp Thể kỳ. . .Nghe nói có thể tự tạo một phương thế giới, chúa tể càn khôn, nghịch thiên cải mệnh.

1. Cấp 0 -> 19: Khai Khiếu.

2. Cấp 20 -> 39: Trúc Cơ / Trúc Cơ (Cửu Châu đại lục/ Tiên Phủ đại lục).

3. Cấp 40 -> 59: Bão Đan / Kim Đan.

4. Cấp 60 -> 79: Tiên Thiên / Dung Hợp.

5. Cấp 80 -> 99: Hoá Thần / Phân Thần.

6. Cấp 100 -> 119: Luyện Hư / Động Hư.

7. Cấp 120 -> 139: Hợp Thể / Thiên Nguyên.

8. Cấp 140 -> 159: Độ Kiếp / Độ Kiếp.

+ Độ 5 lần Thiên Kiếp (Không nhất thiết là Lôi Kiếp, Tâm Ma Kiếp cũng là Kiếp)

+ Độ Kiếp thất bại chuyển chức Địa Tiên.

9. Cấp 160 -> 179: Đại Thừa / Phi Thăng/ Nhân Tiên.

10. Thiên Tiên:

+ Phổ thông Thiên Tiên.

+ Thái Ất Thiên Tiên: cảnh giới phân chia mạnh yếu của Thiên Tiên, chưa đạt đến Kim Tiên.

11. Kim Tiên:

+ Phổ thông Kim Tiên: Phản hậu quy tiên, cửu cửu quy nhất, hỗn hóa làm một, thoát thai hoán cốt, tiên thể hoàn mỹ không một tì vết;

+ Thái Ất Kim Tiên: Nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, Thiên Nhân một thể, tránh được Thiên Nhân Ngũ Suy kiếp;

+ Đại La Kim Tiên: Năm tháng sông dài bắt đầu duy nhất, nhất niệm thành thế giới, nhất niệm tôn trên nhất, Hỗn Nguyên vô cực, hỗn hóa cực hạn;

13. Thiên Đạo: Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Kim Tiên.

+ Cảnh giới ra sao tên không trọng yếu, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng có thể, tầng này cảnh giới một khi đốn ngộ, nháy mắt vĩnh hằng, nhảy ra năm tháng sông dài bên ngoài, vô khuyết vô lậu, là làm không thẹn thiên mệnh duy nhất, chí cao vĩnh hằng.

 

II. Chủ chức nghiệp: 

1. Đạo Tu.

2. Ma Tu.

3. Yêu Tu.

4. Phật Tu.

 

III. Phó chức nghiệp: Đan - Khí - Trận.

+ Đại Sư - Tông Sư - Đại Tông Sư.

 

IV. Tông môn thế lực: Lăng Tiêu Kiếm Tông, Hoàng Cực Tông, Đăng Thiên Môn, Thiết Kiếm Minh, Thanh Thủy Môn, Huyền Âm Ti, Yểm Nguyệt Hợp Hoan Tông, Vân Trung Các, Chùa Đại Thiện, Thiên Kiếm Tông, Vọng Kiếm Các, Xà Long Giáo, Ngưỡng Thiên Các, Trường Minh Kiếm Phái, Long Đỉnh Tự, Vũ Thông Môn, Thủy Kính Kiếm Các, Thương Hải Kiếm Phái, Linh Tâm Kiếm Phái, Kinh Lôi Môn, Tử Quang Kiếm Tông, Độ Vân Sơn Trang, Ẩn Tuyết Kiếm Hợp, Thanh Càn dư nghiệt, Lệ Loan Cung, Si Vân Cung, Bách Kiếm Môn, Cửu Khuyết Cung, Chùa Huyền Thiên, Thiên Vương Tự, Trảm Hải Các, Vô Lượng Kiếm Phái, Khâm Thiên Giám, Phụ Diệu Cung, Chân Nguyên Các, Hoá Long Các, Hoàng Tuyền Môn, Chùa A Tị, Thiên Ngoại Lâu, Thiên Thượng Doanh, ..v.v.. Trụ Âm Phi Thiên Thập Ma Cung (Thiên Địa Nhân Âm Dương Biến Sinh Lão Bệnh Tử).

 

V. Thế lực: Bất Nhập Lưu, Tam Lưu, Nhị Lưu, Nhất Lưu, ...

 

VI. Cửu Trúc Sơn:

1. Đại Thác - Chân Nguyên Kiếm Phái (Hoàng Quán).

2. Nhị Hiền - Quan Thanh Quang (Dương Phù Liễu).

3. Tam Thanh - Vũ Hoá Môn (Lục Bắc).

4. Tứ Kinh - Phái Nga Mi (Đinh Lỗi).

5. Ngũ Hành - Thủy Nguyệt Môn (Bàng Diệu Tùng).

6. Lục Dương - Đỉnh Vương Tông (Lưu Ngạo Khiêm).

7. Thất Bàn - Phái Phiêu Hương (Triệu Thi Nhiên).

8. Bát Nhạn - Hám Nhạc Môn (Đỗ Kinh Lam).

9. Cửu Tùng - Phi Tuyết Môn (Lận Hoành).

 

VII. Triều đại:

1. 100 năm: Vương triều.

2. 500 năm: Hoàng triều.

3. 1000 năm: Thần triều.

 

VIII. Cửu Châu: Võ Chu 12 châu.

1. Ninh Châu.

2. Nhạc Châu.

3. Dịch Châu.

4. Lâm Châu.

5. Bình Châu.

6. Hiến Châu.

7. Lộc Châu.

8. Quan Châu.

9. Tín Châu.

10. Ấn Châu.

11. ?

12. ?

+ Võ Chu, Thanh Càn (dư nghiệt), Hùng Sở, Tề Yến, Huyền Lũng, 23 nước.

+ Võ Chu (Huyền Âm Ti)

+ Tề Yến (Tiên Thiên Phủ)

+ Huyền Lũng (Si Vân Cung)

+ Hùng Sở 

+ Đại Hạ (Nhân tộc thánh địa)

+ Cù Yến 

+ Chiêu Tần

+ Văn Lương 

+ Cảnh Việt 

 

# Côn Lôn toạ độ:

Đông bắc: Huyền Lũng, Hùng Sở, Võ Chu, Tề Yến.

Bắc: Bất Chu Sơn Mạch, Vạn Yêu Quốc, Đại Hoang, Sinh Mệnh Cấm Khu, ...

Nam: Mang Âm Sơn Mạch, ...

Tây: Ma tu, ...

 

IX. Tiên Phủ: Chính Khí Đạo, Thất Giác Tự, Âm Dương Đạo, Thủy Vân Diệu Nhất Môn, Trường Sinh Môn, Long Cung, ...

 

X. Cửu Kiếm: Đại Thế Thiên, Đại Uy Thiên, Đại Tĩnh Thiên, Đại Tịch Thiên, Đại Nghiêm Thiên, Đại Đức Thiên, Đại Cô Thiên, Đại Túc Thiên, Đại Uý Thiên.

 

XI. Thiên Kiếm Tông cửu kiếm trưởng lão:

Đại Cô Thiên, Liêm Lâm.

Đại Đức Thiên, Vương Diễn.

Đại Uy Thiên, Tạ Thanh Y.

Đại Nghiêm Thiên, Mục Ly Trần.

Đại Uy Thiên, Trảm Nhạc Hiền.

Đại Túc Thiên, Trảm Hồng Khúc.

Đại ? , Bạch Cẩm.

 

XII. Đăng Thiên Môn: Người Thủ Mộ.

0. Ứng Long: 

1. Thanh Long: Giác Mộc Giảo, Cang Kim Long, Đê Thổ Lạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hoả Hồ, Cơ Thủy Báo.

2. Huyền Vũ: Đấu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bức, Hư Nhật Thử, Ngụy Nguyệt Yến, Thất Hoả Trư, Bích Thủy Dư.

3. Bạch Hổ: Khuê Mộc Làng, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trệ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hoả Hầu, Sâm Thủy Viên.

4. Chu Tước: Tỉnh Mộc Hãn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hoả Xà, Chẩn Thủy Dẫn.

 

Cập nhật lần cuối thiên địa đại biến:

+ Ứng Long: Lục Bắc.

+ Thanh Long: Lâm Cư Thủy.

+ Bạch Hổ: Bằng Ma Vương.

+ Huyền Vũ: Khương Tố Tâm.

+ Chu Tước: Khổng Từ.

 

XIII. Cấp bậc pháp bảo: Lục sắc -> Lam sắc -> Tử sắc -> Hoàng sắc -> Ám Kim sắc (Độ Kiếp) -> vô hạn Ám Kim sắc chưa đạt đến Trân Phẩm do thiếu số trời -> Trân phẩm (Đại Thừa) -> Hậu Thiên Linh Bảo (Cực phẩm) -> Tiên Thiên Linh Bảo.

 

XIV. Thiên Ma: Hắc Thiên, Quang Thiên, Tam Thi, Tứ Phế, Ngũ Cùng, Lục Ngục, Niết Bàn, ...

 

XV. Vạn Yêu Quốc:

A. Nhất Đế Bát Vương đời đầu: Phượng Hoàng, Cầu Long, Cổ Điêu, Cửu Vĩ Hồ, Ba Xà, Lục Ngô, Bạch Trạch, Tù Ngưu, Hổ Giao.

B. Nhất Đế Bát Vương đời hai: Phượng Hoàng, Thận Long, Cổ Điêu, Cửu Vĩ Hồ, Tương Liễu, Lục Ngô, Trọng Minh, Ngao Ngoan, Quỳ Ngưu. 

 

XVI. Cửu thế thân:

A. Ứng Long đời hai.

1. Ứng Long bản tôn.

2. Huyền Tôn.

3. ? (Đi Hoàng Tuyền Lộ bị Khí Ly Kinh chém).

4. Vọng Tề Phong.

5. Chưởng Luật Tiên Quân.

6. Nguyên Thiên Ngự.

7. Kinh Thiên Thủ.

8. Yêu Chủng Tiên Quân.

9. Ma Tâm Tiên Quân.

 

B. Cơ Xương:

1. Cơ Xương bản tôn.

2. Ngọc Hoàng.

3. Côn Lôn Tiên.

4. Hoàng Tuyền Đạo Chủ - Cơ Phát/ Cơ Long Thành (Đại Hạ vị Nhân Hoàng đầu tiên man thiên quá hải)

5. Nhân Đạo Binh Chủ.

6. Nhân Đạo Thánh Hiền.

7. ?

8. ?

9. Cảnh Văn Thánh.

 

C. Đại Thiên Tôn: 

0. Nhục Thân biến Cương Thi - Khí Ly Kinh.

1. Vạn Đạo Chi Sư - Cố Hoài.

3. Trung Cung Hoàng Đế.

4. Sát (Nguyên danh là Cổ Sát thân vì Cổ Điêu tộc)

5. Vân Tác Vũ.

6. Cơ Long Thành.

7. Ứng Long đời đầu.

8. Nguyên Thủy Đạo Chủ/ Cơ Hoàng.

9. Lục Bắc.

 

XVII. Hoàng Tuyền chín đạo:

1. Càn Nguyên Đạo Chủ

2. Thiên Yêu Đạo Chủ 

3. Hóa Ma Đạo Chủ

4. Thiên Ma Đạo Chủ

5. Nguyên Thủy Đạo Chủ

6. Thiết Kiếm Đạo Chủ

7. Nhân Vương Đạo Chủ 

8. Thi Khí Đạo Chủ

9. U Minh Đạo Chủ.

 

XVIII. Khác:

I. Thiên nhân hợp nhất tổng cộng có ba tầng cảnh giới:

1. Tầng thứ nhất: Đạo Pháp Tự Nhiên, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, gọi là thiên nhân quán thông, sinh sôi không ngừng.

 

2. Tầng thứ hai: Thiên Đạo bắt đầu vạn vật, Địa Đạo sinh vạn vật, Nhân Đạo thành vạn vật, gọi là Thiên Nhân cảm ứng, vạn đạo giao hội.

3. Tầng thứ ba: Thiên địa cũng ta, vạn vật làm một, tâm này hợp thiên địa, thiên địa hợp nhất, gọi là thiên nhân hợp nhất.

 

II. Tứ đại Yêu Thần: Côn Bằng, Chúc Long, Phượng Hoàng, Kim Ô.

III. Ngũ đại Tiên đảo: Đại Dư, Viên Kiệu, Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai.

 

IV. Thông tin bổ sung: 

 Hồ Ế (Hồ Nhị) có thể nói là mẹ nuôi của Lục Bắc cũng có thể nói là thê tử của Lục Bắc, vì một nửa nguyên thần của Lục Bắc bị tách ra đã trở về 1 vạn năm trước thời điểm hiện tại và thành tựu Yêu Hoàng Thái Tố sau đó đã để lại Kim Ô chi hoả cho Hồ tộc để thai nghén hậu đại, sau đó lên đường Hoàng Tuyền tiến về tương lai.

Hồ Ế được chọn để làm bí pháp mang hậu đại Yêu Hoàng nên mới có Hồ Triều (Hồ Tam), sau đó nàng tranh chấp tộc trưởng thất bại bị đuổi ra Đại Hoang mới tiến về Võ Chu sau này cơ duyên xảo hợp mới nhận Lục Bắc làm con nuôi. 

Nhưng Lục Bắc không muốn chấp nhận mối quan hệ này nên khăng khăng một mực coi Hồ Nhị làm mẹ nuôi và Hồ Tam làm đại ca.

 

 

 

Tóm tắt sơ lược nhất có thể:

Lục Bắc xuyên qua thế giới trò chơi, mang theo mô bản NPC là kim thủ chỉ, ban đầu hắn chỉ coi đây là thế giới trò chơi nhưng sau này mới bắt đầu trân trọng.

Một đường hát vang tiếng mạnh từ bắt đầu với sư tỷ Bạch Cẩm sau đó lại gia nhập Huyền Âm Ti, Hoàng Cực Tông, lại cơ duyên tập được Bất Hủ Kiếm Đạo bại tận cường giả trải qua nhiều chuyện thành tựu Bất Hủ Kiếm Chủ lại tiếp xúc với tổ chức "Người thủ mộ" ra khỏi nước nhỏ nhập vào bản đồ lớn hơn.

Nhảy vào bàn cờ của người thần bí phá vỡ kế hoạch sau cùng mới đi đến sự kiện người thủ mộ đầu lĩnh ra mặt.

 

Sự kiện Ứng Long muốn làm Đại Thiên Tôn bắt đầu, 

.. Lục Bắc xé nát Thiên Thư ngăn chặn Thiên Đạo khôi phục, sống lại Tiên Cảnh sụp đổ, lần thứ nhất thiên địa đại biến thất bại. Ứng Long đồng quy vu tận muốn để cho vạn vật quay về thành hư vô, tạo ra làn sóng năng lượng cuốn qua nuốt chửng tất cả. Lục Bắc tế ra Diễn Yêu Tháp ở tầng thứ ba ngưng tụ Kim Ô chi huyết tạo ra hoá thân thứ ba "Tam Túc Kim Ô". Tam Túc Kim Ô hoá thân tế ra để Ứng Long nhìn thấy mà gào thét lên Thái Tố tên. 

Lục Bắc hoán đổi Tam Túc Kim Ô yêu thân hoá thành ánh sáng lấy tốc độ nhanh nhất muốn tránh khỏi cơn bão năng lượng.

Thiên Thư bên trong ký tự "Nhật" dung hợp với Tam Túc Kim Ô hoá thân kèm theo bị sóng năng lượng dẫn dắt cuốn đi, Lục Bắc không thể kéo lại trong lúc nguy cấp tế ra Trảm Yêu Kiếm tự hủy nguyên thần chém thành hai, tự thân trốn vào Diễn Yêu Tháp tầng thứ ba chuyển hướng ra ngoại giới chạy trốn, bỏ lại Tam Túc Kim Ô yêu thân bị sóng năng lượng cuốn đi.

Ra khỏi ngoại giới Lục Bắc thầm than Tam Túc Kim Ô yêu thân vừa ra đời liền mất đi, sau đó lại nghe được Cơ Hoàng thế thân Côn Lôn Tiên nói cỗ kia yêu thân đã xuyên qua năm tháng sông dài rất nhanh sẽ rơi xuống, chỉ cần đợi ngày gặp lại. Làm cho Lục Bắc muốn biết nó đã đi về đâu.

...

Tam Túc Kim Ô xuyên qua thời gian trường hà quay về thời Đại Hạ (Nhân tộc)/ Đại Hoang (bên trong miệng cống) 1 vạn năm trước, bởi vì chỉ có một phần nguyên thần của Lục Bắc nên không thể coi là hoàn chỉnh, trí nhớ lúc có lúc không thường xuyên thiếu xót. Bên tai còn vang vọng cái tên Thái Tố mà Ứng Long gào thét, Tam Túc Kim Ô liền lấy Thái Tố làm tên chính danh, từ đó về sau Tam Túc Kim Ô bản danh là Thái Tố.

Thái Tố thấy được một mảnh sắc sỡ vách tường thủy tinh, bên trong có một cỗ thân thể. Thái Tố bèn khắc lên vách tường "Thái Tố từng du lịch qua đây", sau đó lại nghĩ đến cái gì lại chữ như gà bới viết xuống Thái Tố Vô Cực Thiên.

Thái Tố nhìn người nằm trong vách tường thủy tinh tự lẩm bẩm "ngươi là Bất Hủ Kiếm Chủ, ngươi là Khí Ly Kinh" sau đó đầu lại đau như búa bổ nhảy lên trên không hoá thành Kim Ô pháp tướng thiên địa bay đi.

Vách tường thủy tinh bên trong nam tử mở to ánh mắt thì thào "Khí Ly Kinh, Bất Hủ Kiếm Chủ, nghe tới không tệ, Đại Thiên Tôn, ta cũng có danh tự nữa nha".

....

Thái Tố đi đến thiên địa miệng cống phát hiện ra còn những người khác chính là tứ đại Yêu Thần (Côn Bằng, Chúc Long, Phượng Hoàng, Kim Ô). Sau đó đi ra Đại Hoang gặp được Hồ tộc thiếu tộc trưởng Hồ Bễ, sau đó lại đi còn lại những Hồ tộc. Tiếp đó đến Cổ Điêu tộc mang theo Bạch Trạch tộc quân sư đến mời đại hiền (Thái Tố) cứu giúp quốc gia nguy cơ.

Thái Tố giúp Cổ Điêu hoá giải nguy cơ xong sau đó muốn rời đi lại được Cổ Điêu tộc giữ lại muốn nhường lại Quốc chủ xong Thái Tố vốn muốn từ chối lại nghĩ đến cái gì nên lập chí muốn làm Yêu Hoàng, từ đó Yêu Hoàng Thái Tố sinh ra.

Thời đại này Ứng Long đầu tiên đang liên hợp đồng đảng trảm khí vận kim long Đại Hạ (Cơ Hoàng đời này) xong bị Thái Tố phá đám ngăn cản, Ứng Long này bị Thái Tố trảm sát.

Trải qua không biết bao nhiêu truyện Thái Tố đã vô địch một thế nên quyết định đi đến Hoàng Tuyền Lộ để lại hậu chiêu rồi biến mất, từ đó tin đồn Yêu Hoàng chết tại nữ nhân trên bụng bắt đầu lan truyền ra đến thời điểm hiện tại.

(Bởi vì thời điểm đầu xuyên qua Thái Tố đã từng khắc lên vách tường thủy tinh dòng chữ "Thái Tố từng du lịch qua đây" sau này Khí Ly Kinh cũng làm lại điều tương tự "Kiếm tu Khí Ly Kinh tới đây tế bái, nhìn thấy Yêu Hoàng oai hùng, may mắn quá thay")

....

Trở lại thời điểm hiện tại thì Lục Bắc cũng đã vô địch thế gian nên đã quyết định đi đến Hoàng Tuyền Lộ để tìm kiếm Yêu Hoàng Thái Tố và Khí Ly Kinh (Lục Bắc lúc này chưa biết Thái Tố là bản thân nguyên thần), ở đây Lục Bắc gặp lại sư phụ trên danh nghĩa là Mạc Bất Tu và tẩn cho lão một trận và biết được lão là Thiết Kiếm Đạo Chủ. 

Sau đó lại đi đến Vạn Yêu Quốc để tìm kiếm Yêu Hoàng, sau lại được Khí Ly Kinh mời đến gặp (Khí Ly Kinh lúc này đã biết được chuyện của Lục Bắc và Thái Tố), hàn huyên sau đó thì Lục Bắc đi gặp Thái Tố lúc này mới nhận ra rằng Thái Tố chính là một nửa nguyên thần trước kia cắt bỏ.

Thái Tố trải qua vạn năm đã có ý chí riêng biệt nên không muốn hợp lại cùng Lục Bắc nên đã quyết đấu nhưng sau đó là ở thế hoà và quyết định lần khác tái đấu, tại đây Lục Bắc và Thái Tố, Khí Ly Kinh với những người khác phá hủy kết cấu Hoàng Tuyền Cửu Đạo rồi về lại nhân gian.

....

Khí Ly Kinh là nhục thân của Đại Thiên Tôn hình thành linh tính, gọi tắt là cương thi. Khí Ly Kinh là tên do Thái Tố đặt cho mà Thái Tố lại là một nửa nguyên thần của Lục Bắc cho nên nói tên Khí Ly Kinh là Lục Bắc đặt cho cũng không sai. Cũng vì lý do đó nên Khí Ly Kinh đã để rất nhiều hố trên người Lục Bắc, cũng bởi vì Lục Bắc cũng là nguyên thần của Đại Thiên Tôn chuyển thế thân đời thứ chín (Cửu vi cực hạn).

Khí Ly Kinh càng là một cái gậy quấy phân heo, dải tin đồn khắp nơi hố Lục Bắc, từ việc hai vị Yêu Hoàng đều cùng là một người đều đang cố tranh chấp sống chết tranh giành quyền chủ vị. Cả khi sau này Lục Bắc thành Thiên Đế thì Khí Ly Kinh vẫn tiếp tục truyền tin Thiên Đế ngủ với mẹ vợ ra cho cả thiên hạ đều biết (cả thế giới lam tinh cũng đều có nghe thấy). Chỉ đến mãi sau này bị Lục Bắc đánh bại ghi tên lên Phong Thần Bảng rồi bị trừng phạt đi lau nhà.

 

....

Thiên đình quan chức: 

Vạn Đạo chi Sư —— Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, thống ngự vạn ngôi sao;

 Chúc Long —— Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, thống ngự vạn loại;

 Khí Ly Kinh —— Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, thống ngự vạn thần;

 Vân Tác Vũ —— Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, thống ngự vạn đất.

 Trừ bốn vị này dẫn đầu đại ca, lên Phong Thần Bảng cũng có cái khác tục danh đối ứng thần chức, theo thứ tự là:

 Sát —— Khảm Cung Đấu Thánh, chấp chưởng kim khuyết, tọa trấn đấu phủ, ở chu thiên liệt túc chi thủ;

 Trung Cung Hoàng Đế —— Huyền Đàn chân quân, thiện thần, chấp chưởng tài bộ, ti chưởng nhân gian nghênh cát lợi hưởng phúc, chiêu bảo nạp vật quý, trừ ôn cắt ngược;

 Cơ Long Thành —— Bích Hà Nguyên Quân, Ác Thần, chấp chưởng ôn, đậu bộ, thi hành sinh linh lúc chứng, chưởng nhân gian thời điểm chứng, chủ sinh tử dài ngắn.

 Nhân Đạo Binh Chủ —— Vũ Khúc Tinh Quân, ti chưởng tài phú, vũ dũng, thiên hạ võ vận;

 Nhân Đạo thánh hiền —— Văn Khúc Tinh Quân, ti chưởng công danh, quan trường, thiên hạ đồng vận;

 Côn Lôn Tiên —— Tam Sơn chính thần, chưởng quản Côn Lôn, Bất Chu, Mang Âm Tam Sơn linh khí toả sáng phân phối, giám sát nhân gian cát hung;

 Mạc Bất Tu —— Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, chấp chưởng Lôi bộ, chủ sinh sát khô khốc, thiện ác thưởng phạt, hô mưa gọi gió, chém yêu phục ma, hiệu lệnh lôi đình;

Mục Ly Trần —— Nam Phương Tam Khí Hỏa Đức Tinh Quân, chấp chưởng Hỏa bộ, tuần tra nhân gian thiện ác, chủ quản tam giới lửa;

 Lâm Dũ —— Thủy Đức Tinh Quân, chấp chưởng Thủy bộ, thiên hạ mọi thứ sông lớn sự vụ;

 Ngao Dịch —— Hưng Vân Bố Vũ chi Thần, dẫn mưa gió lôi điện, chưởng quản hưng mây mưa xuống;

 Vệ Mậu —— Cao Thượng Thần Tiêu Thác Tháp Thiên Vương, dẫn chức Thiên Cung cảnh vệ tư lệnh, vì quân thần, hộ quân thần, lữ hành Thần;

 Khổng Từ —— Chấp Niên Tuế Quân Thái Tuế chi Thần, chấp chưởng Thái Tuế bộ, cố thủ một năm tròn, quản năm đó hưu cữu;

 Khổng Kỵ —— Giáp Tử Thái Tuế Thần, Thái Tuế bộ phó quan, theo chu thiên tinh tú số độ, xem xét nhân gian qua lại khiên từ;

...

Lục Tây —— Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, chủ quản minh ty, thống ngự U Minh, tổng trị chư tà, vì thiên hạ quỷ hồn chi tông.

...

Thư ký: Xương Thanh Vũ, Trảm Minh Tâm, Hướng Mộ Thanh, Vệ Dư lại thêm năm con tiểu hồ ly Hộc Thanh, Hộc Âm, Hộc Dao, Hộc My, Hộc Ốc.

 

By Lâm Bắc Phàm.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok