Hồng Hoang: Ta Trấn Nguyên Tử, Vì Hồng Hoang Làm Cống Hiến Sơ lược

Lâm Bắc Phàm | | 4474

Review Đồng nhân Hồng hoang Xây dựng thế lực Hắc thủ sau màn

Thời đại mới bên trong tân diện mạo, thành tựu xuất thân miêu hồng chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp.

Ta, Trấn Nguyên tử, toàn tâm toàn ý vì là Hồng Hoang nhân dân làm cống hiến.

Ta cẩn đại biểu Địa Tiên Phủ toàn thể đồng nghiệp đối với các vị thư hữu biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh.

Hy vọng có thể cho đại gia mang đến một cái hoàn toàn mới, tràn ngập sức sống cũng tích cực hướng lên trên chủ nghĩa xã hội tân Hồng Hoang.

Ta ở đây biểu thị, tương lai Hồng Hoang là quang minh, nhân dân tinh thần là hướng lên trên, linh bảo là hoàn toàn mới!

Cuối cùng xin mời lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh chúng ta, Địa Tiên Phủ công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch, Linh tộc chi chủ, Thánh nhân người sáng tạo, linh bảo nhà phát minh lớn, Trấn Nguyên tử dẫn mọi người đồng thời tiến vào cái này hoàn toàn mới thế giới Hồng hoang.

Không phải đi ra, mặt sau càng thêm đặc sắc!

 

 

~ Main: Ngô Đạo.

~ Hack: Không rõ ràng.

~ Thân phận: Trấn Nguyên Tử, Trấn Nguyên Đại Tiên, Địa Tiên Chi Tổ. 

~ Cân cước: Tiên Thiên Thú Thổ Khí, Tiên Thiên Thần Thánh, ...

~ Phân thân: Ngô Thanh, Ngô Huyền, Huyền Quan/ Huyền Quang, Cây sinh mệnh Yggdrazil/ Kiến Mộc, Ngô Hào, Ngô Đồng, Ngô Đan/ Nông, Ngô Trận/ Ngô Trấn, Tửu Kiếm Tiên, Hồng Liên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thái Cực Trương Tam Phong, Ngô Viên, Tử Vi Đại Đế, Ngô Cương, ... 

+ Tiên Thiên Đạo Thể, ...

~ Thế lực: Địa Tiên Phủ, Vụ Ẩn Môn, Vạn Bảo Các, Địa Phủ, Thiên Đạo Điện, U Minh Đại Thế Giới, ...

+ Địa Võng, Vân Vụ, Ảo Mộng Giới, ...

 

~ Bảo: Địa Thư, Huyền Quang Kính, Tam Quang Thần Thủy, Hắc Vực, Cản Sơn Tiên, Mặc Ngọc Yêu Bài, Nạp Khí Bình, Thổ Bảo Thiềm, Ngọc Tịnh Bình, Lưu Ly Bàn Tính, Tạo Hoá Ngọc Điệp mảnh vỡ, Thanh Linh Bảo Tháp, Tụ Vân Châu, Địa Tiên Lệnh, Địa Tiên Điện, Thiên Tiên Điện, Nhân Tiên Điện, Định Hải Châu, Càn Khôn Đỉnh, Càn Khôn Xích, Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Âm Dương Kính, Âm Dương Đạo Bào, Âm Dương Thái Cực Đồ, Hồng Mông Lượng Thiên Xích, Ích Địa Tạc, Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Tam Sinh Thạch, Lạc Bảo Kim Tiền, Chư Thiên Khánh Vân, Táng Thiên Quan, Bồng Lai Đảo, Phương Trượng Đảo, Sinh Tử Bộ, Phán Quan Bút, Quảng Hàn Cung, Nguyệt Quế Thụ, Tinh Thần Quả Thụ, Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Hỗn Độn Linh Khí, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Hỗn Độn Châu, Ngàn Tầng Phật Tháp, ...

~ Pháp: Tam Thi Chi Pháp, Thập Nhị Hư Di Luyện Thiên Đại Trận, Tiên Thiên Ất Mộc Âm Dương Tạo Hoá Đại Trận, Lưỡng Nghi Vi Trần Trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận, Cửu Chuyển Huyền Công, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, ...

~ Linh căn: Nhân Sâm Quả, ...

~ Nghĩa: Minh Hà, Tử Vi, Phục Hy, Nữ Oa, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh, Nhiên Đăng, Thông Thiên, Thái Bạch Kim Tinh, Bắc Hải Huyền Quy, Côn Bằng, Hồng Vân, Lục Nhĩ, ...

~ Sủng vật: Hỗn Độn, ...

~ Hậu cung: Linh Dao Tiên Tử, Hậu Thổ Nương Nương, Hi Hoà ,Thường Hi, Nguyên Phượng, ...

~ Hậu đại: Ngô Thái Sơ, Hằng Nga, Khổng Tuyên Nhi, Ngả Dao, ... Thiên Đạo chuyển thế.

~ Đệ tử: ... Thanh Nhi, Lỗ Ban, ...

 

 

~ Cảnh giới: Kim Đan Đại Đạo Tiên bên dưới là Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Phản Hư, Luyện Hư Hợp Đạo, sau đó Độ Kiếp trở thành Địa Tiên.

Một cái Pháp Tắc thành Tiên, thành Tiên nối nghiệp tục tìm hiểu Pháp Tắc.

Pháp Tắc viên mãn thành tựu Thiên Tiên.

Pháp Tắc nhập thể, thành tựu Huyền Tiên.

Thành tựu cuối cùng kim thân bất lậu chính là Kim Tiên.

Thành tựu Kim Tiên đạo quả, chính là Thái Ất Kim Tiên.

Lấy đạo quả tìm hiểu một tia Đại Đạo Pháp Tắc, thành tựu Đại La.

 Hậu thế Đại Đạo thoái ẩn, Thiên Đạo xuất thế, Thiên Đạo Pháp Tắc thành tựu Đại La người, sức mạnh to lớn không cách nào quy về tự thân, tự nhiên không cách nào thành tựu Đại La viên mãn, chỉ có thể mượn Thiên Đạo tiến lên

 Hồng Hoang bên trên, Kim Tiên Bất Hủ, Đại La Vĩnh Hằng. Chỉ chính là Kim Tiên có thể bước đầu thoát ly tuổi thọ hạn chế, vượt qua Tam Tai Ngũ Kiếp liền tiếp tục Bất Hủ, độ không qua liền tro bụi đi.

 Đại La siêu thoát Thời Gian Trường Hà, nhưng không cách nào siêu thoát Nhân Quả. Ghi nợ trái càng nhiều, kiếp số đến liền càng mạnh mẽ, hơi bất cẩn một chút chính là thân tử đạo tiêu.

 Nhưng mà Đại La vẫn như cũ là Hồng Hoang hàng đầu sức chiến đấu, Đại La tìm hiểu Đại Đạo lĩnh ngộ Pháp Tắc, ngự sử Pháp Tắc triển khai thần thông.

 Thánh nhân thì lại nắm giữ Đại Đạo, sức mạnh to lớn quy về một thân. Đơn giản là Thánh nhân mượn Thiên Đạo nắm giữ pháp tắc, Hỗn Nguyên Đại La sức mạnh to lớn quy về tự thân mà thôi.

 Trình độ nào đó tới nói, Đại La mới là tu luyện bắt đầu.

 Tu sĩ muốn ở cảnh giới Kim Tiên bắt đầu tìm kiếm tự mình Đạo, Thái Ất cảnh giới tìm tới Đạo của chính mình, Đại La cảnh giới chính là hoàn thiện Đạo của chính mình. Mà Chuẩn Thánh cảnh giới chính là muốn kiên định Đạo của chính mình, hướng Thiên Đạo thậm chí Đại Đạo, chứng minh chính mình Đạo quá trình.

1. Luyện Tinh Hóa Khí.

2. Luyện Khí Hóa Thần.

3. Luyện Thần Phản Hư.

4. Luyện Hư Hợp Đạo.

5. Độ Kiếp Thành Tiên (Địa Tiên)

6. Lĩnh Ngộ Pháp Tắc (Thiên Tiên)

7. Pháp Tắc Nhập Thể (Huyền Tiên)

8. Kim Thân Bất Hủ (Kim Tiên)

9. Kim Tiên Đạo Quả (Thái Ất Kim Tiên)

10. Đại Đạo Pháp Tắc (Đại La Kim Tiên)

11. Hỗn Nguyên Kim Tiên (Chuẩn Thánh)

12. Nửa Bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Á Thánh)

13. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên (Thánh Nhân)

14. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên

15. Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên

16. Thiên Đạo 

17. Đại Đạo 

 

# Nội thế giới:

Nhị Chuyển Kim Tiên (Động Huyền)

Nhị Chuyển Thái Ất (Tiên Tôn)

Nhị Chuyển Đại La (Tiên Vương)

Nhị Chuyển Chuẩn Thánh (Tiên Đế)

Thánh Nhân (Hỗn Độn Cảnh)

 

II. Thế giới: Hồng Hoang hằng hà sa số Tiểu Thế Giới.

Phía trên Tiểu Thế Giới là Đại Thế Giới, Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới cùng với lại bên trên Bản Nguyên Thế Giới.

Hồng Hoang liền thuộc về một cái đặc biệt loại cực lớn Bản Nguyên Thế Giới.

 

#Đánh giá: truyện sảng văn 200 chương đầu đọc có thể, sau 200 đến kết lan man.

By Lâm Bắc Phàm 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

kim phong chi chủ

tịch cung kim phong chi chủ

kính chào đại lão lâm bắc thành,mong ngài phụ hộ giúp ta độ kiếp........................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................

2 tháng trước

Hao Kun

tráng thọ Hao Kun

hello ae..cảm ơn đọc giả.. ta đi ngang qua

7 tháng trước


Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm

trích tinh

PHÀM NHÂN BANG


"Lâm: Rừng; Bắc: Bắc Giang; Phàm: Bình Thường -> Muốn sống một cuộc sống bình thường trong rừng núi ở Bắc Giang!"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

5 cuốn tiểu thuyết tiên hiệp hậu cung kinh điển, các mỹ nữ ở các cảnh giới khác nhau đều có những nét đặc trưng riêng, đáng để thưởng thức một hai

Thần Mộ: Khôn Đức

Nóng: Vong Ngữ bị sờ gáy, ngoại trừ 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》, những tiểu thuyết khác đều bị loại bỏ!

Nguyên tắc thiết lập kim thủ chỉ — Phần 5

Thánh Khư: Đại kết cục làm sáng tỏ, Thần Đông cũng là bất đắc dĩ, nguyên lai hắn đã viết xong phiên ngoại

Đề cử vài quyển tiểu thuyết kỳ huyễn ma pháp, đô thị dị năng, khoa huyễn tương lai đã hoàn thành

Toàn Chức Cao Thủ: Sơ lược Từ Cảnh Hi bình máu di động của Lam Vũ

TỨ TƯỢNG (ĐÔNG PHƯƠNG THANH LONG, TÂY PHƯƠNG BẠCH HỔ, NAM PHƯƠNG CHU TƯỚC, BẮC PHƯƠNG HUYỀN VŨ)

DỊCH CÂN KINH VÀ BÁT NHÃ CHƯỞNG - MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT

Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2

Đấu Phá Thương Khung tình báo mới: Hải Ba Đông đại chiến hai đại Đấu Hoàng, kế hoạch cải tạo hoàn thành, Vân Vận có kịch

Sơ lược Thanh Liên Chi Đỉnh

Series Đế Bá - Chương 661-700

Đề cử vài bộ truyện ngôn tình cung đấu rất nổi tiếng

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Quân Vô Hối

Thiên Tài Câu Lạc Bộ của Thành Thành Dữ Thiền: thứ nhất bảng sách mới Qidian, lại là một câu chuyện tranh chấp với vòng lập thời gian

Sách mới của Mực Thích Lặn Nước có tên Túc Mệnh Chi Hoàn, chính thức thức ra mắt vào ngày 4 tháng 3

Thái Sơ đẹp không? Làm sao đánh giá Thái Sơ của Cao Lâu Đại Hạ

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok